top of page
Image by Nathan Oakley

AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ

Jste mužem v nouzi a nemáte kde bydlet? Azylový dům Skloněná Vám může pomoci s dočasným ubytováním a podporou při řešení Vaší situace.

O Azylovém domu Skloněná

Posláním AD je pomoci mužům starším 18 let s podporou ubytování a intenzivní sociální práce na přechodnou dobu řešit jejich nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení.

Cílová skupina / klientela

Azylového domu (dále jen AD) jsou muži ve věku od 18 do 80 let, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří jsou:

 • schopni se dorozumět a porozumět českému jazyku,

 • soběstační při běžné sebeobsluze,

 • z hlediska aktuálního zdravotního stavu způsobilí využívat pobytovou sociální službu (na základě doložení písemného posudku lékaře.

Popis služby

​Služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok, tj. 24 hodin denně. Maximální doba pobytu klienta je zpravidla nepřevyšující 1 rok. V zařízení jsou k dispozici pouze dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a kuchyňkou společnou pro celé patro.
Dle zákona Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách jsou v AD poskytovány tyto základní činnosti:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy,

 • poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování klientů, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek).

Prostory, materiálně technické vybavení služby

​Budova azylového domu je třípodlažní. Vchod do budovy je uzamykatelný. Ubytovací jednotky pro klienty jsou uzamykatelné a jsou vybaveny skříněmi, nočními stolky, stolem, dvěma židlemi a malou ledničkou pro uchovávání potravin. V každé ubytovací jednotce mohou být ubytováni 2 klienti.
Při vstupu je umístěna plošina pro vozíčkáře. Pobyt vozíčkářů v AD je podmíněn schopností se samostatně o sebe starat, k dispozici je bezbariérová koupelna.
V přízemí budovy se nachází recepční místnost, službu konající pracovník vpouští osoby do budovy prostřednictvím interkomu.
Na každém podlaží jsou klientům k dispozici společné toalety, společné sprchy, společné televizní místnosti (ve dvou je umožněno kouření, jedna je určena pro nekuřáky) a kuchyně s vybavením pro přípravu stravy (kombinovaný elektrický sporák, varné konvice, možnost zapůjčení nádobí dle možností AD). Klientům je rovněž k dispozici prádelna, která je vybavena pračkou a sušičkou. Dále mají klienti možnost využívat např. počítače s připojením na internet, knihovnu, posilovnu s cvičícími přístroji, vč. rotopedu.

Cíle služby

 • Obnovení sociálních vazeb,

 • nalezení vhodného zaměstnání, případně vyřízení nárokovatelných sociálních dávek,

 • nalezení následného bydlení,

 • řešení dalších obtížných situací v životě klienta,

 • podpora při vyřizování občanských záležitostí.

Zásady služby

 • Dodržování základních lidských a občanských práv,

 • dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti,

 • individuální přístup ke klientovi,

 • citlivý a rovný přístup ke klientům,

 • podpora samostatnosti klienta,

 • podpora nezávislosti klienta na službě,

 • zajištění podpůrného a bezpečného prostředí,

 • týmová spolupráce.

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup jednání se zájemcem o službu

Zájemce o službu či jím zvolená osoba může požádat o informace o poskytované službě jakoukoliv formou, tj. osobně, e-mailem či písemně (např. u zájemců nacházejících se momentálně ve VTOS či případně na dopravně nedostupném místě). Po poskytnutí základních informací se svobodně rozhoduje, zda má zájem službu využít, tedy je třeba zahájit „Jednání se zájemcem“, s konkrétní osobou nejčastěji formou osobního setkání.


Zájemce se dostaví na základě předem sjednaného termínu a času do AD    Skloněná, kde absolvuje vstupní pohovor se sociálním pracovníkem. Výstupem je „Záznam z jednání se zájemcem o sociální službu“. Dále je seznámen s platným Domácím řádem AD Skloněná a sociální pracovník jej podrobně informuje o chodu zařízení, právech a povinnostech, aby měl dostatek informací ke svobodnému rozhodnutí o využití sociální služby.


V případě, že se zájemce na osobní jednání nemůže dostavit, kontaktuje jej sociální pracovnice písemně, případně je možné tuto formu nahradit např. on-line formou komunikace. Pokud se na základě všech informací rozhodne sociální službu AD Skloněná využít, je s ním domluven závazný termín nástupu, a to s ohledem na volnou ubytovací kapacitu. Není-li momentálně volná kapacita, je zájemce zařazen do pořadníku čekatelů na službu. Pořadí čekatelů je určováno dle jednotných bodových kritérií. 


V den nástupu (uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby) zájemce předloží sociálnímu pracovníkovi platný doklad totožnosti, nebo v průběhu předchozího jednání nasmlouvá zajištění ztotožnění ve spolupráci s PČR na vlastní žádost. Povinností je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti zájemce, jež nesmí být starší 5 dnů od data potvrzení ošetřujícím lékařem. Následně je se zájemcem podepsána Smlouva o poskytování sociální služby. 


Zájemce svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s Domácím řádem, Vnitřními pravidly služby a Ceníkem poskytovaných služeb (přílohy Smlouvy o poskytování sociální služby) a obdrží jejich kopii. Nabytím účinnosti Smlouvy o poskytování sociální služby, se zájemce stává klientem sociální služby. Obdrží klíč od ubytovací jednotky, je mu zapůjčeno ložní prádlo a základní potřeby pro stolování. Poté jej pracovník přímé péče uvede na příslušnou ubytovací jednotku.

Smlouvu o poskytování sociální služby nelze uzavřít pokud:

 • AD Skloněná neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby);

 • kapacita zařízení je naplněna (zařazen do pořadníku čekatelů);

 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití);

 • v době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ceník poskytovaných služeb

Cena za noc pobytu činí 100,- Kč
 

Fakultativní služby:

 • 1x praní / 20,- Kč

 • 1x sušení prádla v sušičce / 20,- Kč

 • 1x revize elektrospotřebičů /29,- Kč

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Malá Skloněná 521/2, Praha 9
☏ +420 774 745 650
✎ recepce.sklonena@csspraha.cz

_

IMG_3310.jpg

 

Tým Azylového domu Skloněná

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Bc. Nikola Němcová
vedoucí služby
266 316 400, 736 252 851
nikola.nemcova@csspraha.cz
Mgr. Linda Novotná
sociální pracovnice
605 238 273
linda.novotna@csspraha.cz
Bc. Vít Jirků
sociální pracovník
284 825 240, 731 063 283
vit.jirku@csspraha.cz
Recepce (nonstop)
pracovníci v sociálních službách
284 825 241, 774 745 650
recepce.sklonena@csspraha.cz

 

Provoz služby je nepřetržitě zajištěn pracovníka v sociálních službách.

Dostupnost sociálních pracovníků​

Všední dny mimo víkendy a svátky: 8:00–12:30 a 13:00–15:30
Mimo uvedenou dobu dle individuální domluvy na základě potřeby klienta a možnosti daného pracovníka.

bottom of page