• Nacházíte se zde:
  • Pracoviště
  • Terénní programy pro osoby bez přístřeší

Terénní programy pro osoby bez přístřeší

Terénní programy jsou zaměřeny na vyhledávání potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Tento druh poskytované služby umožní kontakt s lidmi, kteří sami nevyhledávají nebo odmítají nabízenou pomoc. Zároveň je umožněna sociální práce s celou skupinou nebo komunitou, což může napomoci k důkladnějšímu řešení problémů v dané lokalitě.

Sociální služba terénní programy je v rámci činnosti Centra sociálních služeb Praha realizována dvěma způsoby

  • Terénní programy zaměřené na sociální poradenství a hygienicko-ošetřovatelskou činnost, základní ošetření středním zdravotnickým personálem v rozsahu jejich zákonných možností, předcházení infekčním onemocněním a jejich šíření mezi komunitou osob bez přístřeší, snižování rizik infekční nákazy běžné populace, informování cílové skupiny o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik, distribuce základního volně prodejného zdravotnického materiálu a případně potřebných volně prodejných léků.
  • Terénní programy zaměřené na monitorování osob bez přístřeší žijících na území hl.m. Prahy, na monitorování jejich pobytu, migrace, sociálních problémů, a na poskytování základního i odborného sociálního poradenství (informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace, informace o možnostech a nabídce sociálních služeb, informace o základních právech a povinnostech), zprostředkovávání kontaktu se sociálním prostředím, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv a obstarávání si osobních záležitostí.

Oba uvedené způsoby realizace terénních programů spolu úzce spolupracují, vzájemně se dle potřeby prolínají a jsou společně řízeny a koordinovány.

Terénní programy se řídí obecnými základními principy terénní sociální práce, jako jsou dodržování práv uživatelů, práce v přirozeném prostředí, nízkoprahovost, návaznost služeb apod.

Cílová skupina (klientela)

Hlavní cílovou skupinou poskytované sociální služby "terénní programy" jsou osoby bez přístřeší žijící na území hl.m. Prahy.
S touto skupinou dále úzce souvisí, a i na ně se zaměřuje uvedená sociální služba, osoby obecně ohrožené sociální exkluzí, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, mladí dospělí ve věku 18-26 let ohrožení společensky nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo osoby tímto způsobem života ohrožené a osoby v krizi. Všechny tyto cílové skupiny jsou spolu neoddělitelně provázané a terénní programy nelze tedy zaměřit pouze a jednoznačně jen na osoby bez přístřeší

Základní metodou práce v terénních programech je rozhovor. Rozhovor slouží k prvotnímu navázání kontaktu, zmapování situace klienta i prostředí, formulaci zakázky ze strany klienta a následnému naplánování služby.

Další používané metody práce s uživateli služby jsou voleny na základě specifik jejich potřeb a dle postupů vedoucích k naplňování jejich zakázek. 
Hlavní náplní práce je zprostředkování další sociální pomoci a podpora při jejím využívání a zachycení klientů do sítě poskytovaných sociálních služeb.
Specifické metody práce s uživatelem služby jsou využívány v rámci hygienicko ošetřovatelské činnosti. Zde je klientům nabízeno základní zdravotní ošetření. Toto ošetření poskytuje střední zdravotnický personál, a to v rozsahu v jakém mu to umožňuje platné znění příslušných zákonů a vyhlášek tohoto se týkajících. Ošetřovatelská péče bude poskytována v rozsahu kódů výkonů odborností 911 (všeobecná sestra), 914 (psychiatrická sestra) a 925 (sestra domácí zdravotní péče) v rozsahu kompetencí stanovených zákonem 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu a způsobem uvedeným ve vyhl. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňkové poskytované služby

Kromě základních služeb poskytovaných v rámci terénních programů přímo cílové skupině klientů, jsou terénní programy zaměřeny i na nepřímé aktivity ve prospěch uživatelů sociální služby, mapování prostředí, vyhledávání zdrojů a služeb, mapování rizik, koordinace zdrojů, iniciování potřebných změn a opatření, opatření v oblasti prevence apod.

Ceník poskytovaných služeb

Veškeré služby terénních programů jsou poskytovány pro klienty bezplatně

Oblast působnosti pracoviště

Vzhledem k tomu, že registrace této služby je registrací služby terénní, nelze přesně stanovit objekt ani místo její realizace. Terénní programy jsou poskytovány na území celého hl.m. Prahy. Přesné lokality jsou určovány dle pobytu a pohybu cílové skupiny. Tyto lokality se mění v průběhu času a s ohledem na nejrůznější okolnosti, např. roční období.

Informace o pracovišti

Název pracovištěTerénní programy pro osoby bez přístřeší
Adresa Donovalská 1658/30, 149 00  Praha 11 – Chodov
Adresa druhého pracoviště Na Harfě 712/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Kontaktní telefony 605 351 332, 739 440 771, 731 670 315, 730 574 237
Jméno vedoucího Mgr. David Veber
Telefon 604 291 269
E-mail david.veber@csspraha.cz