top of page
Image by Hush Naidoo Jade Photography

AZYLOVÝ DŮM S OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBOU

Nemáte kde bydlet a jste v nepříznivém zdravotním stavu? Azylový dům s ošetřovatelskou službou Vám může pomoci.

O Azylovém domu s ošetřovatelskou službou 

Posláním ADOS je nahradit osobám bez domova s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího léčení, a to prostřednictvím poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a základní ošetřovatelské péče s cílem pomoci jim se začleněním do společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) jsou osoby bez domova (muži i ženy) starší 18 let s akutně zhoršeným zdravotním stavem či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který jim v současnosti znemožňuje samostatný běžný život, a dále splňují:

 • jsou schopny se dorozumět v českém jazyce

 • jsou schopny prokázat svou totožnost – např.  osobními doklady, náhradním dokladem totožnosti, ztotožněním Policií ČR, lékařskou zprávou, potvrzením od sociálního kurátora ÚMČ apod., 

 • nemají dostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života, například nízké důchody, dávky hmotné nouze, 

 • přichází sami, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře (z nemocnice, praktického nebo odborného lékaře), sociálního kurátora či sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace,

 • jejich zdravotní stav nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení nebo nebyla ukončena hospitalizace na žádost pacienta (tzv.  negativní reverz),

 • jsou soběstačné při pohybu po budově i venku (může se jednat o samostatnou chůzi, ale také o chůzi o berlích nebo o holi, či jízdu na invalidním vozíku), včetně vstávání z lůžka, přesunu na vozík a podobně,

 • netrpí akutním infekčním onemocněním, které vážně ohrožuje zdraví ostatních osob, a které vyžaduje hospitalizaci na infekčním oddělení,

 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi,

 • jsou schopny regulace užívání návykových látek po dobu pobytu v ADOS do takové míry, aby nebylo narušováno bezpečí ostatních klientů a personálu služby.

Náplň služby

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klient má možnost buď odebírat stravu od poskytovatele, nebo si připravovat stravu z vlastních potravin ve společné kuchyňce se základním vybavením.

 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále je klientům služby zajištěna základní ošetřovatelská péče. Přesný rozsah ošetřovatelské péče závisí na potřebách uživatele a možnostech služby.

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

 1. Zájemce sám, rodinný příslušník či odborník, který spolupracuje se zájemcem o službu (sociálního kurátor, sociálního pracovník zdravotnického zařízení, úřadu nebo jiné organizace nebo ošetřujícího lékař apod.)  zkontaktuje ADOS jakýmkoliv jemu vyhovujícím způsobem (osobně, e-mailem, telefonicky, písemně či datovou schránkou). Pracovník ADOS poskytne základní sociální poradenství včetně aktuální volné kapacity případně odhadované čekací doby v pořadníku žadatelů o službu. Vždy je zájemce odkázán na tyto webové stránky, kde jsou zveřejněny základní informace o službě a aktuálně platné dokumenty ke stažení (viz níže) a vyzván k podání Žádosti o přijetí do ADOS v případě, že se domnívá, že je ADOS službou, jež poptává pro řešení své nepříznivé sociální situace. Formuláře je možno obdržet i v tištěné podobě na vyžádání u personálu ADOS.

 2. Na základě podané Žádosti je vždy je domluven termín a způsob osobního jednání se zájemcem/žadatelem. 

 3. Žadatel o službu se v domluveném termínu dostaví osobně do ADOS. V případě, že není možné provést jednání se zájemcem/žadatelem osobně, domlouvá se jiný způsob jednání (pracovníci vyjedou za žadatelem, přípustný je i zprostředkovaný video hovor z důvodu posouzení mobility a míry schopnosti sebeobsluhy žadatele).

Pokud se během schůzky ukáže, že je ADOS službou, jež poptává pro řešení své nepříznivé sociální situace a žádné ze stran nejsou známy překážky pro uzavření Smlouvy o poskytování sociálních službách:

 • V případě volné kapacity a splnění všech legislativních podmínek pro přijetí (doložen aktuálně platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro účely poskytnutí pobytové sociální služby, tzv. „bezinfekčnost“), je se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí služby a je obratem ubytován. 

 • V případě, že služba nemá aktuálně volnou ubytovací kapacitu, je žadateli nabídnuta možnost zanést jeho žádost do pořadníků žadatelů o službu s odkladem přijetí do uvolnění kapacity (s ohledem na specifické potřeby žadatele – např. vozíčkář).

Osobní jednání se zájemcem o službu nemůže proběhnout, pokud:

 • zájemce je slovně nebo fyzicky agresivní (odkládá se na dobu nezbytně nutnou do doby pominutí nežádoucích projevů v chování zájemce),

 • zájemce vykazuje projevy intoxikace, v jejímž důsledku by mohla být ohrožena srozumitelnost jednání,

 • zájemce přichází do ADOS kdy s ohledem na denní dobu či vytížení služby neumožňuje provést jednání se zájemcem o službu bezprostředně v daném okamžiku. V takovém případě je jednání naplánováno na nejbližší možný termín s cílem podpořit včasnou intervenci v klientově nepříznivém stavu. 

Smlouvu nelze uzavřít pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby),

 • kapacita zařízení je naplněna,

 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),

 • v době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou – zohledňující potřeby klienta v procesu zotavení s možností prodloužení. Maximální doba poskytování služby je obvykle 6 měsíců.
 

Ceník poskytovaných služeb

Základní činnosti:

 

 • Poskytnutí ubytování

  • Dle § 57 odstavce 2 písmene b) zákona č. 108/2006 sb. O sociálních službách:

  • Dospělá osoba 50 Kč za den (včetně provozních nákladů)

 • Poskytnutí stravy

  • Dle § 57 odstavce 2 písmene b) zákona č. 108/2006 sb. O sociálních službách:

  • Celodenní strava v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) 20 Kč za den (včetně provozních nákladů)

Fakultativní činnosti:
1 x Revize vlastního spotřebiče (1 ks) - 29 Kč
Základní ošetřovatelská péče a další činnosti jsou poskytovány zdarma

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Šromova 861/1, 198 00 Praha 14
☏ +420 732 235 072
✎ petra.mlejnkova@csspraha.cz

_

ados.jpg

 

Tým Azylového domu s ošetřovatelskou službou pro komunikaci

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Petra Mlejnková
vedoucí služby a zdr. úseku
732 235 072
petra.mlejnkova@csspraha.cz
Mgr. Olga Brůhová
sociální pracovnice
737 895 211
olga.bruhova@csspraha.cz
sesterna (nepřetržitě)
734 182 685

 

Provozní doba: NONSTOP

bottom of page