Image by Hush Naidoo Jade Photography

AZYLOVÝ DŮM S OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBOU

Nemáte kde bydlet a jste v nepříznivém zdravotním stavu? Azylový dům s ošetřovatelskou službou Vám může pomoci.

O Azylovém domu s ošetřovatelskou službou 

Posláním ADOS je nahradit osobám bez domova s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího léčení, a to prostřednictvím poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a základní ošetřovatelské péče s cílem pomoci jim se začleněním do společnosti.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) jsou osoby bez domova (muži i ženy) starší 18 let s akutně zhoršeným zdravotním stavem či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který jim v současnosti znemožňuje samostatný běžný život, a dále splňují:

 • jsou schopny se dorozumět v českém jazyce,

 • jsou schopny prokázat svou totožnost – např.  osobními doklady, náhradním dokladem totožnosti, ztotožněním Policií ČR, lékařskou zprávou, potvrzením od sociálního kurátora ÚMČ apod., nemají dostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života, například nízké důchody, dávky hmotné nouze,

 • přichází na základě doporučení ošetřujícího lékaře (z nemocnice, praktického nebo odborného lékaře), sociálního kurátora či sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace,

 • jejich zdravotní stav nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení nebo nebyla ukončena hospitalizace na žádost pacienta (tzv.  negativní reverz),

 • jsou soběstačné při pohybu po budově i venku (může se jednat o samostatnou chůzi, ale také o chůzi o berlích nebo o holi, či jízdu na invalidním vozíku), včetně vstávání z lůžka, přesunu na vozík a podobně,

 • netrpí akutním infekčním onemocněním, které vážně ohrožuje zdraví ostatních osob, a které vyžaduje hospitalizaci na infekčním oddělení,

 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi,

 • jsou schopny regulace užívání návykových látek po dobu pobytu v ADOS do takové míry, aby nebylo narušováno bezpečí ostatních klientů a personálu služby.

Náplň služby

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - uživatel má možnost buď odebírat stravu od poskytovatele, nebo si připravovat stravu z vlastních potravin ve společné kuchyňce se základním vybavením.

 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále je uživatelům služby zajištěna základní ošetřovatelská péče. Přesný rozsah ošetřovatelské péče závisí na potřebách uživatele a možnostech služby.

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

 1. Odborník, který spolupracuje se zájemcem o službu (sociálního kurátor, sociálního pracovník zdravotnického zařízení, úřadu nebo jiné organizace nebo ošetřujícího lékař apod.)  zavolá do ADOS (kontakt uveden níže).  V případě, že zájemce dle informací poskytnutých odborníkem splňuje základní podmínky pro přijetí a ADOS má volnou kapacitu, je domluven termín osobního jednání se zájemcem v ADOS.  O přijetí zájemce do ADOS bude definitivně rozhodnuto až na osobní schůzce se zájemcem.

 2. Zájemce o službu se v domluveném termínu dostaví osobně do ADOS.  Pokud se během schůzky ukáže, že zájemce splňuje všechna kritéria pro přijetí a že souhlasí s podmínkami poskytování služby, je se zájemcem podepsána smlouva o poskytnutí služby a zájemce je ihned ubytován.

Osobní jednání se zájemcem o službu nemůže proběhnout, pokud:

 • zájemce je slovně nebo fyzicky agresivní,

 • zájemce vykazuje projevy intoxikace, v jejímž důsledku by mohla být ohrožena srozumitelnost jednání,

 • zájemce přichází do ADOS bez předchozí telefonické domluvy mezi pracovníky ADOS a doporučujícím odborníkem (poskytnuto základní poradenství).

Smlouvu nelze uzavřít pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby),

 • kapacita zařízení je naplněna,

 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),

 • v době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou – obvykle 1 měsíc, s možností prodloužení. 

Maximální doba poskytování služby je obvykle 6 měsíců.

Ceník poskytovaných služeb

Poskytnutí ubytování

Dle § 57 odstavce 2 písmene b) zákona č. 108/2006 sb. O sociálních službách:

Dospělá osoba 50 Kč za den (včetně provozních nákladů)

 

Poskytnutí stravy

Dle § 57 odstavce 2 písmene b) zákona č. 108/2006 sb. O sociálních službách:

za celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) 20 Kč za den (včetně provozních nákladů)

 

Fakultativní činnosti

1x Revize vlastního spotřebiče (1 ks) - 29 Kč

Základní ošetřovatelská péče a další činnosti jsou poskytovány zdarma

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Šromova 861/1, Praha 14
☏ +420 605 598 557
✎ martin.freund@csspraha.cz

_

ados.jpg

 

Tým Azylového domu s ošetřovatelskou službou

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Martin Freund
vedoucí pracoviště
605 598 557
martin.freund@csspraha.cz
sesterna
734 182 685
Petra Mlejnková
vrchní sestra
732 235 072
petra.mlejnkova@csspraha.cz
Bohumila Klášterková
zdravotní sestra
Miroslava Krombholzová
zdravotní sestra
Helena Přibylová
zdravotní sestra
Lenka Plodrová
zdravotní sestra
Táňa Příhodová
zdravotní sestra
Nikola Němcová
vedoucí sociálního úseku
734 182 686
nikola.nemcova@csspraha.cz
Nikola Macková
pracovník v sociálních službách
Martina Kozáková
pracovník v sociálních službách
Marcela Veselá
pracovník v sociálních službách
Zuzana Časarová
pracovník v sociálních službách
Eva Červinková
pracovník v sociálních službách
Michaela Hrdinová
kuchařka
Marcela Šarochová
kuchařka
Dana Havlíčková
úklid
Dana Daňková
úklid

 

Provozní doba: NONSTOP