Image by Hush Naidoo Jade Photography

AZYLOVÝ DŮM S OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBOU

Nemáte kde bydlet a jste v nepříznivém zdravotním stavu? Azylový dům s ošetřovatelskou službou Vám může pomoci.

O Azylovém domu s ošetřovatelskou službou 

Posláním ADOS je nahradit osobám bez domova s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího léčení, a to prostřednictvím poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a základní ošetřovatelské péče s cílem pomoci jim se začleněním do společnosti.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) jsou osoby bez domova (muži i ženy) starší 18 let s akutně zhoršeným zdravotním stavem či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který jim v současnosti znemožňuje samostatný běžný život, a dále splňují:

 • jsou schopny se dorozumět v českém jazyce,

 • jsou schopny prokázat svou totožnost – např.  osobními doklady, náhradním dokladem totožnosti, ztotožněním Policií ČR, lékařskou zprávou, potvrzením od sociálního kurátora ÚMČ apod., nemají dostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života, například nízké důchody, dávky hmotné nouze,

 • přichází na základě doporučení ošetřujícího lékaře (z nemocnice, praktického nebo odborného lékaře), sociálního kurátora či sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace,

 • jejich zdravotní stav nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení nebo nebyla ukončena hospitalizace na žádost pacienta (tzv.  negativní reverz),

 • jsou soběstačné při pohybu po budově i venku (může se jednat o samostatnou chůzi, ale také o chůzi o berlích nebo o holi, či jízdu na invalidním vozíku), včetně vstávání z lůžka, přesunu na vozík a podobně,

 • netrpí akutním infekčním onemocněním, které vážně ohrožuje zdraví ostatních osob, a které vyžaduje hospitalizaci na infekčním oddělení,

 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi,

 • jsou schopny regulace užívání návykových látek po dobu pobytu v ADOS do takové míry, aby nebylo narušováno bezpečí ostatních klientů a personálu služby.

Náplň služby

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - uživatel má možnost buď odebírat stravu od poskytovatele, nebo si připravovat stravu z vlastních potravin ve společné kuchyňce se základním vybavením.

 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále je uživatelům služby zajištěna základní ošetřovatelská péče. Přesný rozsah ošetřovatelské péče závisí na potřebách uživatele a možnostech služby.

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

 1. Odborník, který spolupracuje se zájemcem o službu (sociálního kurátor, sociálního pracovník zdravotnického zařízení, úřadu nebo jiné organizace nebo ošetřujícího lékař apod.)  zavolá do ADOS (kontakt uveden níže).  V případě, že zájemce dle informací poskytnutých odborníkem splňuje základní podmínky pro přijetí a ADOS má volnou kapacitu, je domluven termín osobního jednání se zájemcem v ADOS.  O přijetí zájemce do ADOS bude definitivně rozhodnuto až na osobní schůzce se zájemcem.

 2. Zájemce o službu se v domluveném termínu dostaví osobně do ADOS.  Pokud se během schůzky ukáže, že zájemce splňuje všechna kritéria pro přijetí a že souhlasí s podmínkami poskytování služby, je se zájemcem podepsána smlouva o poskytnutí služby a zájemce je ihned ubytován.

Osobní jednání se zájemcem o službu nemůže proběhnout, pokud:

 • zájemce je slovně nebo fyzicky agresivní,

 • zájemce vykazuje projevy intoxikace, v jejímž důsledku by mohla být ohrožena srozumitelnost jednání,

 • zájemce přichází do ADOS bez předchozí telefonické domluvy mezi pracovníky ADOS a doporučujícím odborníkem (poskytnuto základní poradenství).

Smlouvu nelze uzavřít pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby),

 • kapacita zařízení je naplněna,

 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),

 • v době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou – obvykle 1 měsíc, s možností prodloužení. 

Maximální doba poskytování služby je obvykle 6 měsíců.

Ceník poskytovaných služeb

Poskytnutí ubytování

Dle § 57 odstavce 2 písmene b) zákona č. 108/2006 sb. O sociálních službách:

Dospělá osoba 50 Kč za den (včetně provozních nákladů)

 

Poskytnutí stravy

Dle § 57 odstavce 2 písmene b) zákona č. 108/2006 sb. O sociálních službách:

za celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) 20 Kč za den (včetně provozních nákladů)

 

Fakultativní činnosti

1x Revize vlastního spotřebiče (1 ks) - 29 Kč

Základní ošetřovatelská péče a další činnosti jsou poskytovány zdarma

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Šromova 861/1, Praha 14
☏ +420 605 598 557
✎ martin.freund@csspraha.cz

_

ados.jpg

 

Tým Azylového domu s ošetřovatelskou službou

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Martin Freund
vedoucí pracoviště
605 598 557
martin.freund@csspraha.cz
Kateřina Valdez Nuňez, DiS
sociální pracovník
734 182 687
katerina.valdez@csspraha.cz
sesterna
734 182 685
Petra Mlejnková
vrchní sestra
732 235 072
Bohumila Klášterková
zdravotní sestra
Miroslava Krombholzová
zdravotní sestra
Helena Přibylová
zdravotní sestra
Lenka Plodrová
zdravotní sestra
Táňa Příhodová
zdravotní sestra
Nikola Macková
pracovník v sociálních službách
Martina Kozáková
pracovník v sociálních službách
Marcela Veselá
pracovník v sociálních službách
Zuzana Časarová
pracovník v sociálních službách
Eva Červinková
pracovník v sociálních službách
Michaela Hrdinová
kuchařka
Marcela Šarochová
kuchařka
Dana Havlíčková
úklid
Dana Daňková
úklid

 

Provozní doba: NONSTOP