• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Resocializační a reintegrační programy

Resocializační a reintegrační programy

Pracoviště RRP realizuje již od roku 2001 specifické odborné služby v oblasti postpenitenciární péče, alternativních trestů, specifických sociálních služeb v trestním řízení se stabilní pozicí v oblasti restorativní justice.
Nabízíme služby klientům, kteří mají zkušenost s odsouzením či pobytem ve výkonu trestu a věnujeme se i jejich sociálnímu okolí. Společně hledáme cestu, jak nadále žít bez porušování pravidel, norem a zákonů společnosti.

Odborné poradenství realizované na tomto pracovišti, nabízí komplexní řešení problémů souvisejících s pácháním trestné činnosti a výkonem trestu odnětí svobody. Mezi nejvýraznější formy práce patří psychosociální poradenství a trénink, který obsahuje individuální práci s prvky psychoterapie, sociální pedagogiky a sociální práce. Dále tyto programy nabízejí sociální a právní poradenství ve smyslu řešení trestně právních otázek, dluhů a sociálních problémů. Primárně se pracoviště věnuje výkonu opatření uložených povinností pachatelům trestné činnosti, kterým tuto povinnost uložil soud (§ 48, odst. 4, písm. b), d), trestního zákona).

V další rovině se pracoviště výrazně věnuje kontinuální práci se sociálním okolím klientů RRP a také spolupráci s institucemi zainteresovanými v problematice penologie a také v oblasti penitenciární a postpenitenciární práce s pachateli trestné činnosti (VS ČR, PMS ČR, MS ČR).
Všechny programové moduly se zaměřují na zpracování rizik a individuálních potřeb klientů a jejich aktuální životní situaci.

Všechny specifické sociální služby jsou registrovány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (Odborné sociální poradenství, zákon č. 108/2006 Sb. - § 37 – Sociální poradenství, č. registrace 6488097).

RRP realizuje pět základních programových modulů pro cílovou skupinu dospělých klientů (mužů i žen od 18 – ti let)
Primární složkou činnosti RRP zůstávají Resocializační programy – RP (specifické sociální programy pro výkon alternativního opatření trestu)
Prvním programem je RP „ALFA“, který je programem pro podmíněně odsouzené (obviněné nebo obžalované z trestného činu)

Komu je program určen

Je určen pro muže i ženy od 18-ti let, proti kterým bylo zahájeno trestní stíhání a tedy jsou obviněni či obžalováni z trestného činu a současně hledají a mnohdy potřebují podporu v různých oblastech jejich života. Dále pro klienty, kterým bylo v rámci rozsudku uloženo omezení nebo povinnost podrobit se psychosociálnímu výcviku a převýchovy či programu psychologického poradenství nebo pro klienty s dalšími možnými variantami alternativního řešení potrestání.

Druhým programovým modulem je RP „BETA“, který je programem pro podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS)

 • je určen pro muže i ženy od 18 - ti let ve VTOS, kteří plánují podat žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a současně chtějí pracovat na svých vlastních problémových oblastech, jež je v minulosti přivedly k páchání trestné činnosti – přípravná fáze programu.
 • dále je program určen podmíněně propuštěným osobám z výkonu trestu a bylo jim v rámci rozhodnutí soudu uloženo omezení či povinnost podrobit se psychosociálnímu výcviku a převýchovy či programu psychologického poradenství – aktivní fáze programu.

Třetím programovým modulem jsou Reintegrační programy, které jsou určené propuštěným z VTOS, případně vězněným osobám, které budou v blízké době propuštěny z VTOS. Program je také nabízen těm, kteří byli zařazeni do RP „BETA“, byla jim žádost o podmíněné propuštění zamítnuta, jinou žádost již podávat nebudou a chtějí pokračovat ve spolupráci s naším zařízením.

Čtvrtým programovým modulem jsou Doprovodné programy, které jsou určeny rodinám a sociálnímu okolí pachatelů trestné činnosti, odsouzených či vězněných osob, kteří potřebují řešit problematiku potrestání člena rodiny, známého nebo potřebují odbornou radu či podporu.

Pátým programovým modulem je specializovaný program pro cizince s názvem „INSIGHTE“. Tento odborný program je specializovaným poradenským programem pro cizince, kteří vykonávají v ČR nepodmíněný trest odnětí svobody.
Jde především o ty cizince, kteří mají na území ČR povolen některý ze zákonných pobytů (např. azyl, vízum, trvalý pobyt, zelenou, či modrou kartu). Většina těchto cizinců má ve spojení se spácháním trestné činnosti na území ČR uloženo vyhoštění nebo jim v následné době hrozí zrušení různých druhů pobytu v ČR s následným správním vyhoštěním (326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky).

Ostatní aktivity

 • strukturované programy pro adaptaci vězněných osob
 • vzdělávání, semináře, kurzy pro odbornou veřejnost

Metody práce

 • odborné poradenství - sociální práce
 • psychosociální tréninkové aktivity - psychosociální trénink
 • sociálně-pedagogické formy práce
 • poradenství v oblasti sociálně právní
 • psychoterapie

Cílová skupina/klientela

 • dospělí, muži a ženy od 18 - ti let
 • obvinění, obžalovaní z trestného činu, podmíněně odsouzení, nepodmíněně odsouzení věznění, podmíněně propuštění a propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • sociální okolí pachatelů trestné činnosti a vězněných osob

O zařazení do programů se mohou dobrovolně zajímat v podstatě všichni klienti, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, byli potrestáni nebo mají zkušenost s pobytem ve výkonu trestu, a kteří chtějí nebo hledají cestu, jak dále žít bez porušování zákonů, pravidel a norem společnosti. 

Ceník poskytovaných služeb
Všechny služby poskytované pracovištěm Resocializační a reintegrační programy jsou bezplatné.

Oblast působnosti pracoviště dle registrace soc. služby
Sociální poradenství

 

Název pracovištěResocializační a reintegrační programy - RRP
Adresa Sokolovská 95, 186 00 - Praha 8 - Karlín - MAPA
Vedoucí Zuzana Stancová
Kontaktní telefon (fax) 266 311 053

 

Kontakty na tato pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Provozní hodiny pracoviště

Po - Pá: 7:30-16:00 hodin

Pozn.: telefonický nebo písemný kontakt předem, konzultace po objednání.