Pražská linka důvěry

222 580 697 - nonstop telefonická krizová pomoc

 

Základní informace

Pražská linka důvěry poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství. Vedle telefonické intervence je možné využít služeb internetového poradenství, a to formou e-mailu (na linka.duvery@csspraha.cz) či chatu (www.chat-pomoc.cz). Služba je nabízena všem klientům, kteří se ocitli v náročné životní situaci - nezávisle na místě pobytu, věku, pohlaví či řešené problematice. Jediným omezením je schopnost dorozumět se v češtině. Pracoviště nabízí klientům anonymitu, nemusí sdělovat své jméno, ani místo pobytu. Hovory nejsou nahrávány, nezobrazuje se číslo volajícího.
Služby jsou poskytovány bezplatně, klient hradí pouze poplatek svému operátorovi dle tarifu, který využívá pro spojení s „pevnou linkou“, případně poplatek za internetové připojení.

Jde o samostatné pracoviště v rámci Centra sociálních služeb Praha. Pražská linka důvěry nenabízí možnost osobních konzultací, pouze podporu prostřednictvím telefonu, e-mailu či chatu.
Pražská linka důvěry rovněž zabezpečujeme informační servis z oblasti návazných psychosociálních služeb pro laickou i odbornou veřejnost. Spolupracuje s dalšími organizacemi působícími v rámci sociální sítě, podílí se na projektech zaměřených na rozvoj kvality poskytovaných služeb (např. projekt „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know how“- www.krizova-pomoc.cz). Za předem daných podmínek pracoviště umožňuje odborné stáže.

Pražská linka důvěry je členem České asociace pracovníků linek důvěry

Nabízené služby
Na čísle 222 580 697 je poskytována nonstop telefonická krizová pomoc (24 hodin denně, 365 dní v roce). Kontakty jsou anonymní, volající nemusí (pokud sám nebude chtít) sdělovat své jméno ani místo pobytu. Hovory nejsou nahrávány, nezobrazuje se ani číslo volajícího. I z těchto důvodů není možné zpětné volání klientovi či reagování na zprávy SMS.

Online chat

Pražská linka důvěry poskytuje poradenství a krizovou intervenci také online prostřednictvím chatu.
Internetové chatové poradenství (linka důvěry) je k dispozici na adrese www.chat-pomoc.cz

Provozní doba chatu

Pondělí 09:00 - 21:00
Úterý 09:00 - 21:00
Středa 09:00 - 21:00
Čtvrtek 09:00 - 21:00
Pátek 09:00 - 15:00
Sobota 14:00 - 20:00
Neděle -
 • chat je anonymní
 • není nutné zadávat skutečné jméno, pokud si tak nepřejete
 • veškerá komunikace je po ukončení chatu automaticky vymazána (na obou stranách)
 • vždy komunikuje jeden klient s jedním pracovníkem, který se mu plně věnuje
 • doporučená maximální délka chat komunikace s jedním klientem v jednom dni je 90 minut

 

E-mailové internetové poradenství (linka důvěry)

 • internetové poradenství na e-mailové adrese linka.duvery@csspraha.cz
 • bez omezení pro česky píšící populaci
 • odpovědi zasíláme nejpozději do 5 pracovních dnů
 • doporučená maximální délka příchozího e-mailu jsou 3 normostrany,nepřijímáme dokumenty zasílané formou příloh

 

Způsob práce a zásady poskytované služby

Telefonická (e-mailová, chatová) krizová pomoc je nabízena v případech jakékoli akutní krizové situace. Aktuálním cílem je stabilizace stavu klienta a snížení nebezpečí prohloubení krize. Dlouhodobým cílem je propracování blízké budoucnosti klienta a nasměrování na možnosti řešení.
Metoda práce ,,telefonická krizová intervence" je postavena zejména na přijetí, bezpečí, podpoře, prostoru a respektu, s využitím specifických technik a poskytnutím potřebných informací tak, jak je vhodné pro nalezení optimálního řešení stávající situace. Důraz je kladen na individuální přístup, práci s emocemi, motivaci a aktivizaci klienta. V případě potřeby je možné volajícího provázet po celou dobu trvání krizového stavu. Hovory na Pražské lince důvěry nejsou monitorovány. O každém kontaktu je však proveden stručný záznam, sloužící zejména ke statistickým účelům. Pražská linka důvěry zabezpečuje pro laickou i odbornou veřejnost informační rovněž servis z oblasti návazných psychosociálních služeb.

 

Na Pražskou linku důvěry se klienti obracejí zejména v těchto oblastech

 • Intrapsychické problémy (stres, psychické vyčerpání, samota a osamění, úzkost a deprese, psychická krize, duševní či fyzické onemocnění)
 • Problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské a rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, problematické vztahy na pracovišti, s vrstevníky, sousedy)
 • Ohrožení trestnou činností (domácí násilí, týrání a zneužívání, šikana)
 • Prožité trauma (tragické úmrtí, znásilnění, přepadení, dopravní nehoda)
 • Tíživá sociální situace (bytová, finanční tíseň, dluhy a exekuce)
 • Ohrožení sebevražedným jednáním (myšlenky na smrt, sebepoškozování, sebevražedný pokus)
 • Závislostní chování (alkohol, drogy, hráčství)
 • Nemoc, umírání a smrt (vlastní nebo blízkého člověka)

 

Všichni pracovníci Pražské linky důvěry dodržují tento Etický kodex

Linka důvěry poskytuje klientům nepřetržitou telefonickou krizovou pomoc. Umožňuje bezprostřední telefonický kontakt a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá a hovoří s ním. Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
Součástí pomoci klientovi je také základní poradenství, včetně poskytnutí informací o možnostech následné péče.
Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu.
Povinností pracovníka linky důvěry je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí linky důvěry nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory.
Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
Pracovník linky důvěry nesmí používat linku k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výcvikem akreditovaným MPSV (telefonická krizová intervence) a praktickou odbornou přípravou (stáží na pracovišti). Výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry. Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu. Každý pracovník má k dispozici supervizi a intervizi. Supervize a intervize jeho práce je pro něj povinná.
Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na lince důvěry.

Projekt „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know how"

 

Název pracovištěPražská linka důvěry 
Adresa je pouze korespondenční, osobní návštěva není možná Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
Telefon 222 580 697 (na SMS zprávy neodpovídáme)
Email linka.duvery@csspraha.cz 
Vedoucí Mgr. Jitka Gryga Medřická
Telefon na vedoucí 736 469 196 (na SMS zprávy neodpovídáme)
E-mail na vedoucí jitka.medricka@csspraha.cz
Služba chatového poradenství www.chat-pomoc.cz
Služba e-mailového poradenství linka.duvery@csspraha.cz
Facebook www.facebook.com/prazska.linka.duvery

 

Historie pracoviště

Odborná spolupráce