top of page

Sociálně právní poradna KONTAKT je vstupní branou do služeb CSSP

„Na základě našich zkušeností považujeme za nejurgentnější potřeby Pražanů týkající se bydlení ve všech formách. Netýká se to jen lidí, kteří žijí v situaci dlouhodobého sociálního vyloučení, ale stále častěji i lidí, kteří dosud zvládali naplňovat své bytové potřeby sami,“ popisuje nejčastější zakázky Sociálně právní poradny KONTAKT její vedoucí Roman Střiženec.


Komu je Sociálně právní poradna KONTAKT určena a s čím vším umí pomoci?

Sociálně právní poradnu Kontakt chápeme jako jakousi vstupní bránu do sítě služeb CSS Praha. Jsme místem, na které se mohou obracet občané Prahy a Středočeského kraje. Pokud jim nedokážeme pomoci s jejich situací my, hledáme pro ně jinou správnou službu. Nejsme právní poradnou, ale sociální službou. Věnujeme se proto lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a současně nemají vlastní zdroje k jejímu řešení. Pokud hovoříme o zdrojích, nemáme na mysli jen peníze. Zdroje pro řešení, resp. jejich deficit, se může týkat schopností a dovedností našich klientů, jejich sociálního kapitálu a podobně.

Zpravidla se věnujeme tématům zdravotního a sociálního zabezpečení, oblastem bydlení, včetně jeho právních souvislostí, pracovněprávním vztahům a rodinným vztahům s přítomností právního přesahu. Poměrně nově potom můžeme na základě udělené akreditace zpracovávat a podávat insolvenční návrhy pro klienty, kteří řeší zadlužení.

Plníme rovněž roli kontaktního místa pro bydlení Magistrátu hlavního města Prahy, sloužíme jako místo pro podávání žádostí o přijetí na městské ubytovny a nově spolupracujeme s Městskou nájemní agenturou při tzv. „mapování“ situace zájemců o byty zprostředkované agenturou.

Kdo tvoří tým Sociálně právní poradny Kontakt? Specializují se jednotliví pracovníci na různé problematiky, které v Kontaktu řešíte?

Tým Sociálně právní poradny Kontakt tvoří sociální pracovnice a právničky. Vzhledem k poměrně širokému rozsahu oblastí, kterým se v poradně věnujeme, musí mít kolegyně velmi dobrý přehled v širokém spektru témat, musí být schopné orientovat se v právních normách a operativně si dohledávat potřebné informace. Podobně jako v jiných službách jsou i v naší poradně často klienti, s nimiž je nutné volit specifické formy komunikace (lidé s duševním onemocněním, lidé užívající návykové látky, lidé v krizové životní situaci a tak dále). Konzultace jsme schopni vést i v cizím jazyce, někteří naši klienti jsou anglicky, či rusky mluvící.

Právní „sekci“ naší poradny tvoří JUDr. Ria Doláková, právnička klasické právní školy se zaměřením na obecné právo, která se věnuje především oblasti bydlení a nájemních vztahů, pracovněprávním a rodinným tématům, a Mgr. Aneta Ptáčková, právnička se zaměřením na oblast dluhů, která zpracovává a podává insolvenční návrhy.

Pak v Kontaktu máme sociální pracovnice. Mgr. Silvie Ammerová je profilovaná do oblasti dlouhodobých klientských témat vyžadujících spíše podpůrný a pečující přístup. Mgr. Vlasta Stulíková je zase ovlivněna myšlenkami kritické sociální práce s důrazem na prvky advokacy a důsledné hájení zájmů klientů. Bára Petružálková, DiS. Je profilovaná pro oblast terénní formy poskytování služeb, s důrazem na prvky facilitace, koučování a doprovázení klientů.

No a pak jsem v kontaktu já (Mgr. Roman Striženec, pozn. red.), nově zaujat metodou motivačních rozhovorů.

Kontakt je centrální službou CSSP a jednou z jeho funkcí je také mapování potřeb Pražanů. S čím se momentálně na Kontakt nejvíc obracejí? Jaké mají potřeby?

Mapování potřeb Pražanů neprovádíme aktivně formou depistáží, na to by naše kapacity nebyly dostatečné. Informace o potřebách Pražanů zjišťujeme především sledováním a identifikací trendů v poradenských tématech. Nepřekvapivě se potvrzuje souvislost s celospolečenskými sociálními tématy. V poradenské praxi tak prakticky v reálném čase můžeme sledovat dopady sociálních změn do života našich klientů. V loňském roce jsme tedy zaznamenali výrazný nárůst témat, která se týkala nárůstu cen energií. Obraceli se na nás klienti v situaci, kdy jim byly vyměřeny nové předpisy záloh a lidé potřebovali podporu při podávání žádostí o příspěvek na bydlení. Zajímavé v této souvislosti bylo, že se na nás obraceli i lidé, kteří dosud neměli zkušenost se sociální službou. Podobně se v naší poradenské praxi projevil např. institut „Milostivé léto“, zavedení náhradního výživného a podobně.

Za nejurgentnější považujeme na základě našich zkušeností potřeby Pražanů týkající se bydlení ve všech formách. Netýká se to již jen lidí, kteří žijí v situaci dlouhodobého sociálního vyloučení, ale stále častěji i lidí, kteří dosud zvládali naplňovat své bytové potřeby sami. V této oblasti máme bohužel poměrně omezené nástroje, které můžeme našim klientům nabídnout. Dosavadní zkušenost potvrzuje, že takovým účinným nástrojem může být pro určitý typ klientů síť sociálních služeb, řešící situace spojené se ztrátou bydlení (noclehárny a azylové domy), velmi dobrým nástrojem jsou i městské ubytovny, které zahájily činnost v loňském roce a perspektivní se jeví být i služby nabízené Městskou nájemní agenturou a Modrým týmem.

U klientů, u nichž je jedinou překážkou standardního nájemního bydlení nedostatek financí na vstupní náklady (kauce, provize realitní kanceláře), máme vynikající zkušenost s programy podpory Sociálního nadačního fondu MHMP – díky jejich účinné a skutečně pružné podpoře získalo zhruba 5 našich klientů běžné nájemní bydlení.

Zvýšil se v poslední době počet lidí, kteří se na vás obracejí?

Čistě statisticky zaznamenáváme v posledním roce nárůst počtu klientů i intervencí. Nemáme ale k dispozici další data, která by blíže tento nárůst vysvětlila. Větší počet klientů poradny může být způsoben působením vnějších faktorů jako jsou např. inflační pohyby, či situace na trhu s bydlením, může být ale rovněž způsoben transformací naší služby, která probíhá poslední rok a půl. V rámci této transformace jsme se snažili o odstranění některých bariér, které mohly klientům bránit ve vstupu do služby a zavedli jsme terénní formu poskytování služby. To mohlo mít rovněž vliv na počet klientů.

Všímáme si i toho, že vytíženost služby je sezónně ovlivněna. Nejintenzivněji je využívána začátkem roku a po skončení prázdnin, méně lidí ji využívá v letních měsících.

Jak je na tom KONTAKT s kapacitou?

Úředně máme registrovánu okamžitou kapacitu ambulantní formou služby na tři klienty. To je dáno počtem konzultačních místností, které máme k dispozici, a které nám dovolují vést souběžně maximálně tři konzultace. U terénní formy je okamžitá kapacita rovněž tři klienti – zde je počet limitován počtem pracovníků poradny. Konzultace s klienty zpravidla trvají hodinu. Sociální pracovník či právník, který konzultaci vede, pak ještě potřebuje další čas na činnosti ve prospěch klienta, jako například na zpracování podání pro klienta, vyhledání informací, nastudování právní úpravy, či judikátů a podobně. A samozřejmě další čas pak vyžaduje povinné vedení záznamů o průběhu služby. Snažíme se, aby během standardního dne na jednu poradkyni připadly cca čtyři konzultace.

Vedle osobní práce s klienty také poskytujeme konzultace mailovou a telefonickou formou.

Zatím se nám daří redukovat objednací lhůty tak, aby se k nám klient mohl dostat do týdne.

Jak se na Kontakt mohou lidé obrátit?

Zájemci o naši službu se na nás mohou obrátit v našich provozních hodinách telefonicky na čísle 222 515 400, nebo kdykoliv mailem na poradna.kontakt@csspraha.cz.

Zájemci se mohou dostavit i osobně v provozních hodinách. Vzhledem k aktuální vytíženosti se však může stát, že budou všechny konzultační kapacity obsazené, velmi proto doporučujeme předchozí telefonické objednání.


Comments


bottom of page