top of page

Praha buduje unikátní síť podpory duševního zdraví

Praha vytvoří vlastní ucelenou síť péče o Pražany v oblasti duševního zdraví. Tento ambiciózní plán představila náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija společně s odborníky na duševní zdraví, mezi kterými byl i vedoucí našeho Pražského centra primární prevence Jan Žufníček. Stalo se tak 19. března na tiskové konferenci, jež proběhla v rámci celodenního vzdělávacího semináře s názvem „Krize – náhlé nepříznivé události a jejich důsledky“, který pořádal Metropolitní zdravotnický servis.Dlouhodobě se zhoršující duševní zdraví populace, obzvlášť pak u dětí a dospívajících, které vygradovalo v době pandemie covid-19 a prohlubovalo se i v souvislosti s dalšími událostmi, nelítostně ukazuje také na nedostatečný systém dostupné péče, prevence i osvěty v oblasti duševního zdraví.


Podle posledního šetření našeho Pražského centra primární prevence a pražského magistrátu vykazuje 29 % žáků druhého stupně a středních škol v Praze příznaky vysoké nebo střední míry úzkosti. Přibližně 11 % žáků vykazuje příznaky těžké deprese a dalších 11 % středně těžké deprese. Všichni tito žáci přesahují hodnoty, při kterých je doporučeno vyhledat konzultaci odborníka a další případnou podporu. Praha se rozhodla už nespoléhat na stát a neutěšenou situaci chce vyřešit po svém a vytvořit vlastní ucelenou síť péče o Pražany.


„Statistiky a data jsou opravdu alarmující, vždyť například u dětí ve věku 15 až 19 let je třetí hlavní příčinou úmrtí sebevražda. Tomu přece nemůžeme nečinně přihlížet! Zcela zásadní je včasné poskytnutí intervencí a cílené odborné psychosociální pomoci. Pro nedostatek odborníků je ale nezbytná provázanost a koordinace všech organizací, které poskytují tyto služby. Systém dostupné pomoci je teď velmi nepřehledný, roztříštěný a navíc nehospodárný. Věřím, že transformací, kterou právě zahajujeme, zhruba do dvou let v Praze nastavíme modelový systém péče o duševní zdraví i pro ostatní kraje,“ říká na úvod Alexandra Udženija, která zdůraznila, že péče o duševní zdraví Pražanů je její prioritou.

Klíčovou fází bude transformace Metropolitního zdravotnického servisu a Domu tří přání do zcela nové organizace, která bude zajišťovat a koordinovat odborné krizové služby pro děti a rodiny ohrožené psychosociálními problémy. Tento krok umožní efektivnější využívání zdrojů, lepší dostupnost služeb a rychlejší reakci na potřeby Pražanů v nesnázích. Plán zahrnuje také rozvoj nových služeb, jako je unikátní Centrum duševního zdraví pro těhotné ženy a ženy po porodu, které tu vznikne jako první v republice, denní stacionáře pro děti s ADHD a úzkostnými poruchami, ambulance s rozšířenou péčí pro děti a adolescenty. „Nestavíme ale na zelené louce, protože organizace Dům tří přání už dvacet let komplexně pomáhá dětem a jejich rodinám a ve svých pěti centrech jen v minulém roce pomohli 847 dětí a jejich rodinám v tíživých životních situacích,“ říká Udženija.


Ředitelkou organizace se stala PhDr. Markéta Školoudová, která se celý svůj profesní život zabývá touto problematikou. „Věřím, že integrací služeb a vytvořením jednotného systému pomoci dokážeme zajistit, že každý, kdo potřebuje podporu, bude vyslyšen. Zároveň se ale chceme věnovat prevenci, včasnému záchytu a destigmatizaci duševních onemocnění. Aby těch, kteří budou potřebovat akutní péči, tolik nepřibývalo a byly dostatečné kapacity pro ty, kteří potřebují léčbu,“ říká ředitelka Školoudová.Ředitel Centra sociálních služeb Praha Roman Béla

a ředitelka Metropolitního zdravotnického servisu a Domu tří přání Markéta Školoudová


V rámci transformace budou vznikat i zcela nové a v republice unikátní služby. Na konferenci proto Antonín Šebela, vedoucí výzkumného centra Národního ústavu duševního zdraví, představil novou službu pro těhotné ženy a ženy po porodu, které se potýkají s duševními problémy. Tyto ambulance budou pod jeho garancí otevřeny ještě letos na podzim v Poliklinice na Zeleném pruhu.


Nově vzniklá organizace bude také úzce spolupracovat s Centrem sociálních služeb Praha. „Propojit tyto naše organizace mi dává velkou logiku a smysl. Naše Centrum sociálních služeb má pod sebou například RIAPS, Intervenční centrum nebo Centrum primární prevence, které kromě jiného už od roku 2016 provádí šetření na pražských základních a středních školách a na jejichž datech můžeme velice dobře sledovat a plánovat péči o duševní zdraví mladých lidí,“ říká náměstkyně Udženija.


Cílem transformace je posílit systém péče o duševní zdraví v Praze, zlepšit dostupnost a kvalitu služeb a reagovat na narůstající potřeby občanů v důsledku sociálních a zdravotních krizí. Transformace směřuje k vytvoření efektivního a udržitelného systému, který bude schopen poskytovat komplexní podporu všem potřebným, ale také pediatrům, pedopsychologům, pedagogům či sociálním pracovníkům a dalším odborníkům.


Hlavní cíle transformace Metropolitního zdravotnického servisu: 

  • Zajištění komplexní, moderní a dostupné péče o duševní zdraví Pražanů, zejména dětí a mladistvých, včetně podpory rozvoje vzniku nových center duševního zdraví, a vytvoření skutečně efektivního systému odborných krizových služeb pro děti, mládež a rodiny v psycho-sociálních problémech.

  • Organizace bude zastřešovat odborné krizové služby pro děti a rodiny ohrožené psychosociálními problémy, pod které spadá oblast duševního zdraví, krizové situace, ohrožení dítěte v důsledku např těžkých rodinných konfliktů, týrání, zneužívání, atd.

  • Smyslem je lepší a účinnější provazování, síťování, koordinace a realizace systému pomoci a podpory pro oblast péče o duševní zdraví dětí a adolescentů na území hlavního města Prahy, a tím zlepšení situace v oblasti duševního zdraví dětí a adolescentů, systematické budováním pilíře sítě komunitní péče, která by skrze multidisciplinární týmy poskytovala zdravotně sociální intervenci, a to také v přirozeném prostředí klientů, zlepšení dostupnosti v poskytování odborných služeb prostřednictvím preventivních aktivit (primární a sekundární prevence), které významným způsobem napomohou včasnému záchytu projevů duševních nemocí.

  • Rovněž tato organizace do dvou let vytvoří Ucelený systém krizové pomoci pro hlavní město Prahu a tím by měl být dokončen Strategický záměr na vytvoření funkční, efektivní a dostupné sítě pro zajištění komplexní podpory v oblasti psychosociálních služeb pro všechny Pražany.Záznam tiskové konference


Zdroj: praha.eu

Comments


bottom of page