top of page

Azylový dům jako nástroj pomoci

Mnoho občanů se s pojmem „azylový dům“ nikdy nesetkalo a pokud se jich zeptáte, co si pod ním představí, zpravidla Vám odpoví, že je to zařízení pro azylanty či uprchlíky. Dokonce i ti, kteří se s výrazem někdy setkali, mají o poslání a fungování azylových domů zkreslené informace. Vedoucí Azylového domu pro ženy Kateřina Zengerová se proto rozhodla, že Vám nabídne stručný vhled do jejich fungování.


Azylový dům je sociální služba, která se řídí rámcem, který je uvedený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence, která je v § 53 definována následovně:

„Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.“

Hlavními cíli azylových domů jsou pomoc a podpora osobám, které se ocitly v krizové situaci, nebo čelí problémům, které nejsou schopny vlastními silami vyřešit a ke stabilizaci své situace potřebují dočasné ubytování s využitím podpory a odbornosti sociálních pracovníků. Dalšími a důležitými cíli jsou opětovné začlenění těchto osob do majoritní a produktivní společnosti, všeobecná ochrana obyvatel a snižování negativních patologických jevů, které by byly výrazně větší či zřetelnější, pokud by tito jedinci zůstali či skončili na ulici.

Dle § 57 zákona o sociálních službách jsou cílovou skupinou azylových domů „osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.“ Na azylové domy se tedy může obrátit kdokoli, kdo má nejisté bydlení, žije v nevyhovujících podmínkách, s násilným partnerem, je dlouhodobě hospitalizovaný v nemocnici, ztratil zázemí, odchází z ústavní výchovy či léčby, nebo mu končí výkon trestu odnětí svobody a nemá, kam by se mohl vrátit. Okruh potenciálních klientů je tedy velmi široký. Důležitou podmínkou pobytu je však soběstačnost jedince v rámci vlastní sebeobsluhy a absence infekčního onemocnění. Často se lze setkat také s podmínkou, že klient se musí umět dorozumět v českém jazyce a porozumět mu.


Každý azylový dům má definovanou vlastní cílovou skupinu, na kterou se zaměřuje, a podle toho se také uzpůsobují podmínky poskytování služby i materiálně technické zázemí. Jedná se o:

 • jednotlivce (muže, ženy bez dětí v přímé péči),

 • bezdětné páry,

 • samoživitele (matky, otce) s nezletilými dětmi,

 • úplné rodiny.


Mimo běžný režim azylových domů existují ještě azylové domy s utajenou adresou, které se zaměřují primárně na osoby, které zažily nějaký typ násilí ve vztahu. Dalším specifickým typem azylového domu je azylový dům s ošetřovatelskou službou, kde se kloubí sociální a ošetřovatelská složka. Těchto zařízení je však v naší republice velmi málo.


Ubytování v azylovém domě se poskytuje vždy na dočasnou dobu, zpravidla po dobu 1 roku. Během této doby klient aktivně spolupracuje s klíčovým sociálním pracovníkem, který je mu nápomocen k řešení jeho sociálně nepříznivé situace tak, aby nedocházelo k jejímu zhoršení. Témata, která může s pracovníkem řešit, nejsou ničím limitována (klient může se sociálním pracovníkem probírat cokoli, co je pro něj důležité a pracovník s ním danou situaci buď probere, nebo ho odkáže na jiného kompetentního pracovníka či organizaci, která se na danou věc specializuje). Nejčastěji se v našich službách jedná o pomoc a podporu při:

 • zajištění ubytování na přechodnou dobu spolu s podporou pracovníků,

 • zajištění základních životních potřeb (včetně potravin, drogerie, ošacení),

 • řešení zdravotního stavu (fyzického i psychického),

 • komunikaci s úřady, vyplňování formulářů,

 • zprostředkování a utužení kontaktů s rodinou, blízkými,

 • péči o děti,

 • nácviku dovedností v rámci péče o sebe, o domácnost, vyřizování běžných záležitostí,

 • navazování nových kontaktů a koníčků,

 • navázání a utužení spolupráce s externími subjekty, odborníky, pomáhajícími osobami,

 • vyhledání návazného či stabilního ubytování,

 • vyřízení dokladů a jiných dokumentů,

 • vyhledávání a udržení legálního zaměstnání,

 • hospodaření s financemi,

 • mapování a následné řešení finančních závazků.


Bydlení v azylovém domě má svá pravidla, zejména ohledně soužití s ostatními obyvateli v budově. Všeobecně není tolerována agresivita, vulgarita, ohrožování bezpečnosti klientů a pracovníků či narušování soužití a vztahů v zařízení. Klienti mají jak svá práva, vycházející ze základních lidských práv a svobod, tak i povinnosti, s nimiž jsou před podpisem smlouvy seznámeni. Bydlení v azylovém domě je na dobrovolné bázi a je zpoplatněno až do maximální výše uvedené v § 22 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Každý poskytovatel si výši úhrad za ubytování určuje sám.Se snahou azylových domů poskytovat dostupné bydlení všem, kteří se ocitli v krizi, nebo je zde předpoklad, že by se v nouzi v nejbližší době ocitnout mohli, souvisí i nepříjemný fakt, že počet azylových domů, jejich lůžek a technické možnosti nejsou schopny uspokojit všechny zájemce o službu a v některých azylových domech se můžete setkat i s více jak roční čekací dobou na uvolnění místa. V ideální situaci by byl systém schopen co nejpružněji reagovat na vyvstalé situace nebo na proměny v potřebách lidí v nouzi a zachytil je ve chvíli potřeby tak, aby nedošlo k výraznému propadu a vyčlenění. Krizových lůžek je však málo a jsou primárně určena pro samoživitele s nezletilými dětmi. Jedinou další alternativou jsou buď ubytovny nebo noclehárny. Ani jedna z těchto variant však není dlouhodobě udržitelná či vhodná a často také není ani kapacitně dostupná. 


Všechny registrované azylové domy jsou dohledatelné v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR: https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb. Najdete zde cílovou skupinu, adresu i kontaktní osobu, na kterou se můžete v případě potřeby obrátit. Další možností jsou webové stránky dané sociální služby, kde zpravidla najdete i podrobnější informace o podmínkách přijetí a aktuální kontakty a sdělení. V rámci Centra sociálních služeb Praha můžete konkrétní informace najít zde: https://www.csspraha.cz/azylove-domy.


V nouzi se může vyskytnout kdokoli z nás či našich blízkých. Především v takovém případě je důležité vědět, na koho se obrátit s žádostí o pomoc a kde využít služby, které jsou zde právě pro tyto případy. Každý občas potřebuje podporu jiné osoby, aby nebyl na vše sám a cítil se opět jistý a pevně ukotvený. Pokud Vy nebo někdo ve Vašem okolí řeší bytové a sociální problémy, můžete se obrátit buď na sociální poradny, nebo rovnou na azylové domy a řešit s nimi, zda by pro Vás byla jejich služba vhodnou cestou. I v případě plné kapacity poskytují azylové domy základní sociální poradenství a mohou Vám poradit a nasměrovat Vás na jiné vhodné služby, kde můžete situaci dále řešit.

Comments


bottom of page