Zipyho kamarádi v ČR

Zipyho kamarádi v ČR

V roce 2015 získala Nezisková organizace E-clinic, z.ú. (www.ecinstitut.cz) ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražské centrum primární prevence, a norskou Voksne for Barn grant od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče na implementaci metodiky Zippy’s Friends v České republice. Tento pilotní projekt trval do 31. 10. 2016.
Metodika představuje dlouhodobou, systematickou a strukturovanou práci s dětmi ve věku 5-7 let v oblasti emocí, komunikace, zvládání konfliktů a strategií řešení obtížných situací. Zkušenost s programem mají školy ve více než 30 zemích světa, metodiku vyvinula britská organizace Partnership for children.
Program Zipyho kamarádi je zaměřen na prevenci psychiatrických onemocnění a jejich následků. Cílem práce s metodikou je zvýšení dovedností a kompetencí dětí ve věku 5 –7 let (v případě našeho projektu šlo o žáky nižších tříd I. stupně základních škol) v oblasti emocí, komunikace, sebevědomí a sociálních interakcí, což přispívá ke snížení rizika výskytu duševních onemocnění a rizikového chování těchto dětí především v adolescenci a dospělosti.
V současné době existuje celá řada preventivních programů pro starší a střední školní věk i pro dospělé zaměřující se na potlačení projevů specifických oblastí rizikového chování (rasismu, xenofobie, extrémní agrese, užívání návykových látek atd.). Pro děti mladšího školního věku se nám takovýchto programů, obzvláště těch, zaměřených na duševní zdraví, kriticky nedostává.
V rámci projektu byly přeloženy materiály metodiky do českého jazyka. K používání metodiky bylo vyškoleno celkem 43 pedagogů, kteří program ve svých třídách realizovali s 532 dětmi.
Pro ověření účinnosti programu byla provedena randomizovaná kontrolovaná studie. Zprávu z evaluace a další informace naleznete na www.zipyhokamaradi.cz

 

 Letáček