Ukončené

Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy


Vzdělávání pracovníků sociální sféry

Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů Aktivizace - rehabilitace - práce

Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Mezinárodní dimenze problematiky bezdomovectví
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl. m. Prahy
Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how
Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osob na území hl.m.Prahy
Podpora rozvoje sociální ekonomiky
Efektivnější pomoc obětem domácího násilí prostřednictvím interdisciplinární spolupráce - přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí
Zipyho kamarádi v ČR
Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností
Vzděláváním ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji
Healthy and Free
Dětská skupina BONA
Terénní program pro osoby bez přístřeší – nákup vozidel pro potřeby terénních programů
Přenos znalostí v oblasti poskytování služeb občanům v tíživé životní situaci
Provoz dětské skupiny BONA
Build Future, Stop Bullying
Modernizace azylových domů v objektech Šromova
Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy
Modernizace azylového domu Skloněná