Provoz dětské skupiny BONA

ESF pol rustuParha logo

 

Název projektu

Provoz dětské skupiny BONA Centra sociálních služeb Praha

Registrační číslo

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000281

Realizace

od 11/2017 do 10/2020

 

Stručná anotace

Předmětem projektu je provoz dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

Bude realizován provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

Otevřena bude jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině bude nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. CSSP klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

Umístěním objektu žadatele v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) bude Dětská skupina BONA tvořit zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Barbora Hancová

Email: barbora.hancova@csspraha.cz

www.dsbona.cz

Operační program Praha - Pól růstu ČR

Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Specifický cíl 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti