• Nacházíte se zde:
  • Služby
  • Přechodné ubytování

Přechodné ubytování

Centrum sociálních služeb Praha nabízí osobám bez přístřeší několik možností a druhů přechodného ubytování - noclehárna, azylový dům, tréninkové bydlení. Jednotlivé tyto služby se liší dle šíře nabízených služeb a jsou přizpůsobeny individuálním potřebám daných skupen uživatelů služeb.
Noclehárna nabízí ve svém základu ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem zejména o využití hygienického zařízení a přenocování.

Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Loď Hermes - noclehárna

Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Azylový dům Michle

Azylový dům pro ženy

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům Šromova

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS