top of page

Zaměstnanostní sociální program na MČ Praha 7

Koordinační pracovníci Centra sociálních služeb Praha Ing. Petra Háčková a Zdeněk Horák se s námi podělili o informace týkající se zaměstnanostního sociálního programu na Městské části Praha 7.


Co vás vedlo k tomu spoluzaložit sociální zaměstnanostní program na Městské části Praha 7?

Jednou z našich činnostní v Centru sociálních služeb Praha je snižování dopadů bezdomovectví na veřejná prostranství. V podstatě jsme takovými prostředníky mezi jednotlivými zúčastněnými, jimiž jsou lidé bez domova, správci pozemků i další zainteresované osoby. Samozřejmě, že s tím souvisí i udržování veřejného pořádku na místech, kde osoby bez domova pobývají. Z tohoto důvodu jsme byli přizvání Městskou částí Praha 7 k monitorování těchto lokalit. V aule Základní školy v ulici Tusarova proběhlo 23. 10. 2019 setkání s občany Prahy 7, kde lidé žijící v této městské části mohli projevit svůj názor a diskutovat se zástupci Armády spásy, Policie České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Centra sociálních služeb a radními Městské části Prahy 7. Naslouchali jsme občanům a jednou z nejčastějších stížností byla stížnost na nepořádek po osobách bez domova. Při návštěvách míst, kde se osoby v nouzi zdržují, jsme zjistili, že tito lidé mají často zájem o práci nebo brigádu. Nejlepším řešením, které se nabízelo, bylo vytvořit zaměstnanostní sociální program, který nejen zajistí větší čistotu ulic i pozemků, ale zároveň pomůže lidem bez domova řešit jejich životní situaci. Politická reprezentace MČ Praha 7 tyto sociální projekty velmi podporuje a umožnila nám tento tréninkový zaměstnanostní program založit. Společně jsme hledali varianty, kdo by mohl tento projekt na Praze 7 vzít pod svá křídla jak administrativně, tak i poskytnutím zázemí. A od roku 2021 se naším partnerem stala Česká asociace streetwork, z. s., která na Praze 7 vede charitativní obchod Restartshop. S našimi brigádníky uzavírá i pracovní smlouvy a poskytla pro tento projekt svého erudovaného sociálního pracovníka Tomáše Příhodu. My jako koordinátoři CSSP v tomto projektu vedeme pořadník uchazečů, školíme a kontrolujeme brigádníky na konkrétních lokalitách, domlouváme směny, vedeme evidenci odpracovaných hodin a udržujeme kontakt s dalšími potencionálními zaměstnavateli našich brigádníků.


Zeptali jsme se pana Mgr. Jana Čižinského, starosty MČ Praha 7, proč se rozhodl podpořit tento sociální zaměstnanostní projekt:


„Zastáváme názor, že s lidmi bez domova je třeba pracovat a nenechávat je bez pomoci. Zároveň je však nezbytné snižovat zátěž, které je vystavováno jejich okolí. V ulicích máme denně terénní pracovníky, kteří toto řeší. Naší snahou je pokusit se dát lidem na ulici šanci na návrat do běžného života. Zapojujeme je proto do úklidu městské části. Pokud o tuto pomoc stojí, mohou se postavit znovu na nohy, získat soběstačnost i stálé bydlení. U některých to již dobře zafungovalo, s dalšími je to běh na delší trať. Důležité je nevzdávat to, každý člověk si zaslouží druhou šanci.“

Obrátili jsme se na pana Ing. Jakoba Hurrleho, Ph.D., radního pro sociální a zdravotní politiku, s dotazem, jaký má názor na spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, a proč si myslí, že je tento zaměstnanostní program přínosný:


„Spolupráce s Centrem sociálních služeb Praha a Českou asociací Streeetwork na projektu zaměstnávání osob bez domova je pro nás velmi důležitá hned z několika hledisek. Lidé na ulici, kteří projeví zájem, získávají touto cestou možnost učinit první kroky ke zlepšení své životní situace. Mohou se chopit příležitosti začít vydělávat, získat soběstačnost a zároveň mít přístup k pravidelným konzultacím se sociálním pracovníkem. Vše funguje ve velmi nízkoprahovém nastavení, které reflektuje konkrétní situace a možnosti osob často i dlouhou dobu žijících na ulici. Tento projekt je však významný i z hlediska potřeb občanů, kteří žijí v okolí míst se zvýšeným výskytem osob bez domova. Pracovníci v rámci tohoto projektu cíleně uklízejí pravě taková místa. Jedná se například o okolí Armády spásy v Holešovicích, kolem Nádraží Holešovice či na nábřežích. Problémy tím samozřejmě zcela nezmizí, ale je to i pro obyvatele signál, že nám situace v těchto lokalitách není lhostejná. Na působení uklízečů v dotčených místech dostáváme od občanů pozitivní zpětnou vazbu. Dalším benefitem tohoto projektu je pravidelný terénní monitoring, který realizuje tým z Centra sociálních služeb Praha. Hodně nám pomáhá porozumět příčinám i těch drobnějších místních problémů a díky tomu můžeme efektivněji hledat cesty ke zlepšení.“

Za nás koordinátory CSSP bychom ještě doplnili, že se nejedná o dublování úklidu městských úklidových firem. Ty zpravidla zajišťují úklid od ranních hodin do brzkého odpoledne. My jsme vytvořili odpolední až večerní doplňkový úklid, protože v některých lokalitách bylo potřeba uklízet i v pozdějších hodinách. Dnes je tento sociální program naším stěžejním tréninkovým zaměstnáváním a stal se pro nás doslova srdeční záležitostí.


Jaký je rozdíl mezi sociálním zaměstnanostním programem a brigádou?

Jedná se v podstatě o brigádu buď na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti. Zásadní rozdíl od klasického krátkodobého zaměstnání však je ten, že naši brigádníci mají k dispozici erudovaného sociálního pracovníka, který je zároveň podporuje i v jiných oblastech života a pomáhá jim řešit nebo zprostředkovat to, co konkrétní pracovník zrovna potřebuje, ať už jde o doprovod na úřad práce nebo pomoc s vyhledáním potřebné psychiatrické či psychologické podpory. Také jsme více tolerantní než klasičtí zaměstnavatelé a máme více trpělivosti působit výchovně.


Pro koho je tento zaměstnanostní program určen a jaký je jeho cíl?

Tento projekt byl založen pro osoby bez domova, osoby ohrožené sociálním vyloučením, samoživitelky a pro kohokoli v obtížné životní situaci. Konkrétně zde máme jak brigádníky přímo z ulice, tak i z azylových domů, invalidní důchodce, lidi s psychiatrickou diagnózou, jedince bojující se závislostí. Je to paleta různých lidí, kteří mají společné jedno – potřebují restart ve svém životě. Záleží nám na tom, abychom plnili smysl tohoto projektu, proto jedním z našich cílů je, aby naši brigádníci plynule přešli z tréninkového zaměstnání na hlavní pracovní poměr a byli připraveni např. na řešení svých dluhů, na dodržování pracovní doby a kázně na pracovišti atp. Tento program tréninkového zaměstnávání letos od ledna do července využilo 41 osob v nouzi a 8 z nich se poté uplatnilo v následném zaměstnání včetně hlavního pracovního poměru. Výsledná čísla v této oblasti zatím úplně nesplňují naše představy, ale velice si vážíme i dílčích úspěchů, když pomůžeme osobám bez domova zprostředkovat ubytování v azylovém domě, případně zajistíme pro člověka se závislostí adiktologickou léčbu. Všemi těmito kroky přispíváme ke snížení počtu těchto osob v ulicích. Často k nám přijdou i lidé, kteří nemají doklady, nebo potřebují pomoc s vyřízením lítačky na MHD. Náš program zaměstnanosti může mnohým pomoci. Nezřídka se však stává, že nám někteří „zaměstnaní“ sami odejdou již po první zkušební směně. Jsme sice tolerantní a trpěliví, ale pokud někdo pracovat nechce, nelze ho přemlouvat. Bereme to tak, že lidem v nouzi podáváme pomocnou ruku, ale musí sami chtít ji přijmout. Nejen před nástupem na hlavní pracovní poměr, ale i poté s nimi udržujeme kontakt. Máme spřátelené zaměstnavatele, kteří si z našeho programu přebírají ty nejšikovnější pracovníky. Jsou to zejména úklidové firmy, mezi něž patří 7U s.r.o., CDV služby, s.r.o. a Pražské služby, a.s. Naším dalším, neméně důležitým cílem je udržování pořádku v MČ Praha 7. Chceme, aby občané zaznamenali, že nám místo, ve kterém žijí, není lhostejné a velmi nám záleží na tom, aby měli prostranství, která uklízíme, čistá. O to více klademe našim pracovníkům na srdce, aby dodržovali pravidla úklidu a plnili pracovní povinnosti.


V jakých lokalitách se uklízí a kolik pracovníků aktuálně zaměstnáváte?

V tuto chvíli máme 14 aktivních brigádníků, kapacitu máme naplněnou. Směny s nimi domlouváme individuálně. Někteří chodí uklízet od pondělí do pátku, jiní 3 x v týdnu a několik z nich jen o víkendech.


Máme čtyři základní lokality, které byly vybrány z důvodu nadměrného výskytu nepořádku, protože se zde zdržuje nejen vyšší počet osob bez domova, ale je zde i vyšší koncentrace místních a tranzitních občanů. Jedná se o úklid prostoru kolem Armády spásy i v přilehlých ulicích, včetně parku Tusarova, úklid břehu Vltavy od Libeňského mostu po Negrelliho viadukt, skateparky na Vltavské, u zastávek Vltavská včetně blízkého parku nad fontánou Faun. Poslední lokalitou je Nádraží Holešovice, kam spadají i přilehlé pozemky, a 1 x týdně také uklízíme kolem noclehárny Hermes.


Pokud je potřeba akutně uklidit i jiné místo např. z důvodu skládky, dokážeme na ni jednorázově reagovat, také se přizpůsobujeme počasí, letnímu i zimnímu období. V letních měsících je potřeba uklízet více, protože se více lidí zdržuje venku a produkují větší množství odpadu.


Jak se o vás potencionální pracovník dozví? Co když se vám přihlásí do sociálního zaměstnanostního programu více lidí?

Každé dva měsíce vydáváme tzv. Newsletter, kde jsou vypsány pracovní pozice pro klienty Centra sociálních služeb Praha. Tento Newsletter zasíláme do azylových domů. Dále terénní sociální pracovníci oslovují přímo osoby bez domova na MČ Praha 7 a celkově se již dostáváme do povědomí jiných neziskových organizací. Rozhodně nejlepší postup je ten, když se nám nejdříve ozve přímo sociální pracovník určité organizace a informuje nás, že je zde potencionální brigádník. Výhodou je, že sociální pracovníci v azylových domech nebo nízkoprahových denních centrech již své chráněnce více znají a můžou odhadnout, zda jednotlivec dokáže nabídnutou práci zvládnout i po fyzické stránce. My tím získáme určitou představu o dané osobě a sociální pracovníci ze zaměstnanostního programu i z jiných organizací mohou společně propracovat nejlepší strategii, jakým způsobem konkrétnímu člověku pomoci. To je pro nás a myslím si i pro brigádníka ideální řešení. S potencionálním brigádníkem nejdříve domluvíme termín pohovoru, a pokud máme kapacitu projektu naplněnou, zapíšeme ho do pořadníku.


Jak váš úklid pro představu konkrétně funguje a jaká pravidla musí pracovník dodržovat?

Protože nejsme úklidová firma, nemáme žádné skladovací prostory na popelnice, lopaty atp. Náš úklidový pracovník vyfasuje reflexní vestu, pytle na odpadky, podavač předmětů a pracovní rukavice. V případě nutnosti si může vypůjčit košťátko s lopatkou. To úplně stačí. Základnou je pro nás Restartshop, kde si toto pracovní vybavení úklidoví pracovníci nechávají. Také zde máme tabulku příchodů a odchodů, kam se musí každý pracovník zapsat. Je zde i tabulka dovolených/nepřítomnosti, tím učíme naše pracovníky hlásit si volné dny předem. Směny jsou s každým pracovníkem rovněž předem domluvené a jeho případná nepřítomnost musí být v předstihu omluvena.


Jedná se o odpolední doplňkový úklid, většinou od 14:00 – 17:00 na každé lokalitě a v letních měsících i od 17:00 – 20:00 kolem Armády spásy včetně parku Tusarova. Tedy tříhodinová pracovní směna. Během této směny jsme pracovníkům úklidu stanovili patnáctiminutovou přestávku, během níž si mohou odpočinout, nebo si zakouřit. Jinak je kouření kromě těchto patnácti minut zakázáno. Striktně je zakázaný i alkohol na pracovišti nebo příchod do práce pod vlivem alkoholu nebo OPL. Naši pracovníci často uklízejí i v místech s velkou dopravní vytížeností a musíme dbát na jejich bezpečnost. Pod vlivem omamných látek se rovněž snižuje i pracovní morálka. Pokud zjistíme, že se u brigádníka vyskytují problémy se závislostí, brigádník má možnost požádat o zprostředkování potřebné adiktologické pomoci. Požadavkem na dodržování těchto pravidel učíme pracovníky respektovat pracovní řád. Tyto návyky poté využijí i v následném zaměstnání. Úklidový pracovník pobírá 100 Kč za hodinu, výplatní termín je vždy týdně v úterý a mzda je vyplácena v hotovosti.


To je váš jediný zaměstnanostní program?

Sociálních zaměstnanostních projektů máme více, úklid ve Vrchlického sadech, na sezónních trzích a festivalových akcích, ale o nich zase příště.


A ještě na závěr poslední dotaz. Vybavuje se vám nějaký příběh se šťastným koncem?

Určitě je to příběh pana Lubora, který po finančních problémech a zadlužení „skončil“ na ulici. Svou

tíživou situaci se rozhodl řešit. Začal u nás pracovat jako úklidový pracovník a přespával v noclehárně na lodi Hermes. Doporučili jsme ho do úklidové firmy 7U s.r.o., kde byl přijat na hlavní pracovní poměr. V zaměstnání jsou s ním nadřízení spokojeni, pan Lubor ochotně přijímá i možnost přivýdělku, sehnal si stálé bydlení a vše nasvědčuje tomu, že se úspěšně vrací do běžného života. Držme mu palce!


Naše práce není jednoduchá a každý příběh nemá šťastné pokračování. Ale pro ty, kteří využijí šance a přijmou naši výzvu a pomocnou ruku pro návrat do normálního života, má smysl ji dělat.bottom of page