top of page

Rozhovor s předsedou Asociace občanských poraden Hynkem Kalvodou

Přinášíme Vám rozhovor s předsedou zapsaného spolku Asociace občanských poraden, panem Hynkem Kalvodou. Zajímalo nás, čím se občanské poradny zabývají, z jakého popudu vznikly a v jakých oblastech spolupracují s naším Centrem.


Mohl byste prosím na úvod představit Asociaci občanských poraden?

Asociace občanských poraden je nezisková organizace, která působí v České republice od roku 1997. Funguje jako servisní organizace, poskytující služby svým členům v různých oblastech, včetně vzdělávání, PR a fundraisingu. Také poskytuje veřejné správě zpětnou vazbu v oblasti sociální politiky na základě dotazů, které poradny řeší, aby bylo možné identifikovat systémové problémy z hlediska legislativy či přístupu veřejné správy. V současné době sdružuje 33 občanských poraden ve 13 krajích ČR, přičemž v Praze se nacházejí 4 poradny s dalšími 3 odloučenými pracovišti. Občanské poradny poskytují rady v oblastech spojených s rizikem sociálního vyloučení. Nejvíce dotazů se týká dluhů, bydlení, pracovněprávních problémů, sociálních dávek, starobních a invalidních důchodů a s tím spojenou komunikací s okresními správami sociálního zabezpečení. Další častá témata zahrnují občanský zákoník, mezilidské a sousedské spory, rodinné otázky (např. výživné, určení otcovství, komunikace mezi rozvedenými rodiči a péče o děti) a ochranu spotřebitele. Všechny tyto služby jsou pro občany bezplatné, včetně doprovázení na úřady. V Praze naše poradny řeší ročně kolem 2 000 dotazů, zatímco všechny občanské poradny dohromady řešily za loňský rok přibližně 72 000 dotazů. Řada těchto dotazů slouží jako podklad pro legislativní nebo koncepční změny.


Jakou mají vaši pracovníci specializaci, vzhledem k širokému okruhu témat?

Naši pracovníci jsou většinou sociální pracovníci a právníci. Po příchodu do občanských poraden absolvují nejprve vzdělávání zaměřené na metody práce s klienty a dále pak kontinuální vzdělávání v oblastech ve kterých radí, které reflektuje změny v legislativě. Navíc procházejí třídenním školením, které zahrnuje metodické aspekty a komunikaci s klienty.


S jakými výzvami se nejvíce potýkáte?

Největší výzvou je pokrytí celé České republiky – například Jihočeský kraj ještě není zcela pokryt. Další výzvou je oslovit mladou generaci, která preferuje online komunikaci a méně využívá služby občanských poraden. Třetí hlavní výzvou je zajistit, aby podklady, které předkládáme poslancům a vysokým úředníkům, ještě více zohledňovaly skutečné problémy občanů, jelikož naše informace vycházejí přímo z jejich zkušeností.


Jak vůbec občanské poradny vznikly?

V devadesátých letech byla v České republice velká poptávka po všeobecném sociálně-právním poradenství pro lidi, kteří se neuměli orientovat v nově vznikající sociální politice, zejména v oblasti sociálních dávek a důchodů. A tak vznikla také poptávka po vzniku takového typu poradenství.


Jak spolupracujete s Centrem sociálních služeb Praha?

Spolupráci jsme zahájili před asi 20 lety, kdy jsme se podíleli na vývoji vzdělávacích programů a materiálů pro klienty sociálních služeb a sociální pracovníky Centra. Snažíme se tuto spolupráci prohlubovat tím, že školíme klienty azylových domů, ubytoven a nocleháren v oblastech finanční gramotnosti, rodinných témat a informační gramotnosti. Vzhledem k rostoucí kyberkriminalitě je důležité vzdělávat lidi o rizicích online podvodů, které se stávají stále sofistikovanějšími díky použití umělé inteligence. S Centrem sociálních služeb bychom rádi hledali další společné cesty a projekty, které propojí aktivity obou organizací.

Comments


bottom of page