top of page

RESOCIALIZAČNÍ A REINTEGRAČNÍ PROGRAMY V ROCE 2022

Resocializační a reintegrační programy (dále jen RRP) nabízí služby klientům, kteří mají zkušenosti s odsouzením či pobytem ve výkonu trestu, ale věnuje se také jejich sociálnímu okolí.

Pracoviště RRP velmi úzce spolupracuje s různými institucemi a organizacemi, především s Probační a mediační službou ČR a Vězeňskou službou ČR. V roce 2016 byly prezentovány koncepce činnosti obou institucí s výhledem do roku 2025, do jejichž schémat se pracovišti RRP daří úspěšně začlenit


Velký důraz je kladen na inovaci jednotlivých odborných služeb RRP, které pracoviště ve svých programech nabízí. Tyto inovace přímo reagují na změny v legislativě (novely zákonů a příslušných předpisů), na obsah výše zmiňovaných koncepcí, na nové trendy v trestní politice, na konkrétní zakázky jednotlivých soudů a v neposlední řadě také samozřejmě na potřeby a požadavky uživatelů služeb pracoviště RRP.


V uplynulém roce 2022 se pracoviště RRP zaměřovalo především na rozvoj nabízených služeb v jednotlivých programových modulech a jejich obsahovou a odbornou kvalitu. I toto pracoviště se však muselo kromě své běžné agendy potýkat s novými výzvami, které poslední roky přinesly.


„V některých případech našich klientů se v roce 2022 konečně podařilo dořešit problémy související s problematikou Covid 19. Šlo především o potíže, které vznikly jako důsledek ztráty zaměstnání, prohlubování dluhové zátěže a jejich řešení, sociální krize, návrat ke společenskému dění a tak podobně,“ vysvětluje vedoucí RRP Zuzana Stancová.


Při řešení dopadů období poznamenaných pandemií značně pomohlo i to, že v době, kdy pandemie Covid začínala, probíhala a vyvrcholila, pracoviště RRP fungovalo bez omezení.


Aktivity pracoviště RRP samozřejmě ovlivnila také uprchlická krize spojená s válečným konfliktem na Ukrajině.


„Podařilo se nám velmi rychle reagovat na aktuální problémy našich klientů, českých občanů, silně emočně prožívajících konflikt na Ukrajině, smíšených párů či přímo občanů Ukrajiny. Potřeby lidí ve výkonu trestu, kterých se tato problematika bezprostředně týkala, výrazně stouply. RRP jim bylo schopné poskytnout odbornou pomoc a poradenství, krizovou intervenci, orientaci v legislativě, možnosti a způsoby jak vyřídit potřebné doklady, možnosti pobytu, jak řešit různé žádosti i kde získat pomoc týkající se financí a další oblasti problémů s tímto souvisejících.“


Při odborné práci s odsouzenými ve výkonu trestu byly výrazně znatelné změny a opatření, které s sebou přinesla krize způsobená dopady války. Stoupající ceny energií a následně rychlé zdražování potravin se promítlo silně i do opatření, která byla operativně zavedena v jednotlivých věznicích (omezení přístupu a využívání elektrických spotřebičů, regulace používání vody, snížení kvality i množství stravy apod.). Tato opatření průběžně působila i na psychiku odsouzených, což se následně odrazilo i na přímé odborné práci s nimi. Řešili jsme často neklid, agresi, paniku, vysvětlovali jsme, přinášeli jsme řešení i důležité informace, které klientům často zcela chyběly a pokud nějaké měly, byly často zkreslené, neúplné i nepravdivé.


I přes neočekávané situace a výzvy se však pracoviště RRP stabilně posouvá kupředu.


Pracoviště RRP se také postupně vrací do prostředí vzájemné mezirezortní odborné diskuze na různých odborných akcích po dlouhé pauze vzniklé pandemií Covid-19. Podílelo se například i na vydání odborné monografie „České vězeňství“, která vyšla na konci roku 2021 a byla distribuována v roce 2022.


„Do budoucna bychom chtěli také otevřít diskuzi o potřebách rozšíření služeb pro ženy opouštějící výkon trestu (v případě RRP se jedná především o podmíněně propuštěné ženy), jejich možnosti pro začlenění se do společnosti a především pak řešení nabídek bydlení pro tyto ženy.“


Pracoviště RRP totiž v poslední době zaznamenalo nárůst zájmu o odborné služby pracoviště ze strany odsouzených žen, které by se rády společně s odborným vedením připravily na možnost podmíněného propuštění. Celkové je patrné, že se postupně zvyšují počty žen, které byly odsouzeny k nepodmíněnému trestu a ten vykonávají nyní v některé z věznic. Jejich zájem o spolupráci se oproti minulým rokům postupně tedy také stále zvyšuje.

Comments


bottom of page