top of page

Memorandum o spolupráci v oblasti pomoci lidem zasaženým domácím násilím

Ředitel Centra sociálních služeb Praha Roman Béla a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jan Votava podepsali memorandum o spolupráci v oblasti pomoci osobám zasaženým domácím násilím a násilím v blízkých vztazích.


Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Centrum sociálních služeb Praha se společně dohodly na podepsání tohoto memoranda jako deklaraci vážného a dlouhodobého zájmu spolupracovat v této oblasti. Signatáři memoranda jsou si vědomi, že násilí v blízkých vztazích a domácí násilí jsou závažným problémem s dalekosáhlými sociálními, zdravotními, společenskými a ekonomickými dopady. Uvědomují si potřebu kontinuální prevence a osvěty v této oblasti. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Centrum sociálních služeb Praha vychází ze společného přesvědčení, že pomoc lidem zasaženým tímto druhem násilí vyžaduje komplexní mezioborový a koordinovaný přístup.


V rámci Centra sociálních služeb Praha se pomoci lidem zasaženým násilím v blízkých vztazích věnuje především služba Intervenční centrum Praha, která je též hlavním partnerem při realizaci aktivit vycházejících z tohoto memoranda.Signatáři memoranda se zavázali ke spolupráci zejména v těchto oblastech:


Vzdělávání

V roce 2023 bylo pracovnicemi Intervenčního centra Praha proškoleno 44 zdravotnic a zdravotníků. V rámci celodenního školení byli seznámeni s důležitými fakty týkajícími se ohrožených osob, fungováním specializovaných služeb pro ohrožené osoby a programů pro původce násilí a dále s možnostmi komunikace a nabídkou specializovaných sociálních služeb. Tuto formu spolupráce je žádoucí dále rozvíjet a umožnit tak zdravotnickému personálu se průběžně vzdělávat v této oblasti. Další vzdělávání může být uskutečněno formou stáží mezi Intervenčním centrem a zdravotně sociálním úsekem nemocnice.


Multidisciplinární spolupráce

Mezioborová spolupráce zahrnuje výměnu informací a jejich aktualizaci, konzultační činnost, účast na konferencích a mezioborových setkáních, jejichž účelem je vytvářet vzájemně propojený a informovaný systém pomoci. Multidisciplinární spolupráce též zahrnuje možnost v odůvodněných případech propojit ohrožené osoby s jednou ze stran tohoto memoranda za účelem zajištění komplexní péče.


Identifikace a podpora ohrožených osob

Zdravotnický sektor hraje klíčovou roli při identifikaci případů domácího násilí a násilí v blízkých vztazích a současně pomoc ohroženým osobám vyžaduje specializované znalosti a kompetence v oblasti sociální práce, psychologie a krizové intervence. Intervenční centrum umožní pracovníkům a pracovnicím nemocnice konzultovat případy domácího násilí a poskytne odbornou podporu.


Osvěta a prevence

Signatáři memoranda uznávají význam osvěty a prevence a budou usilovat a co nejvyšší informovanost odborné i laické veřejnosti o podobách a projevech násilí v blízkých vztazích a také o možnostech odborné pomoci. Budou se společně podílet na osvětových kampaních s cílem podpořit ohrožené osoby a zvyšovat citlivost společnosti k projevům násilí obecně.

Comments


bottom of page