top of page

Díky zimním humanitárním opatřením bylo za uplynulou zimu odbaveno o 20 % kontaktů více

Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat studené dny a zejména noci v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Osoby bez přístřeší měly od 1. prosince 2023 do 31. března 2024 k dispozici více jak 500 lůžek v pěti noclehárnách a útulnách, přes 120 lůžek ve dvou zařízeních v režimu 24/7 a také dvě noční hygienická centra.


Centrum sociálních služeb Praha je koordinátorem zimních humanitárních opatření, poskytuje své ubytovací kapacity, posiluje vybrané služby a má na starosti také dispečink, který je hlavním koordinačním nástrojem v zimních humanitárních opatřeních (ZHO). Řídí se jím, mimo jiné, převážení a umisťování osob mezi jednotlivými zařízeními, jako byla denní centra, noclehárny, hygienická centra, zařízení 24/7, protialkoholní záchytná stanice, azylové domy, a ostatní. V případě potřeby dispečink spolupracoval také se složkami integrovaného záchranného systému, Městskou policií hl. m. Prahy, sociálními kurátory a dalšími aktéry v sociální oblasti. Tento dispečink fungoval 24/7, a po dobu trvání ZHO zaznamenal téměř 6 500 hovorů.

„Zimní humanitární opatření jsou každoročně velmi náročná na organizaci. Tato práce vyžaduje perfektní koordinaci celé řady institucí po dobu čtyř měsíců. Náš dispečink uplynulou zimu odbavil celkem 6 518 kontaktů, což je o téměř 20 % více než rok před tím. Tento nárůst svědčí o tom, že způsob naší komunikace funguje efektivně pro všechny zúčastněné strany. Poskytli jsme 56 101 noclehů, přičemž nejvyšší počet, 686 noclehů, byl zaznamenán v noci 18. ledna. Díky společnému úsilí našich zaměstnanců a neziskových organizací se nám podařilo zajistit, že téměř sedm stovek lidí našlo v jednu jedinou noc střechu nad hlavou, teplo a péči,“ říká náměstkyně primátora Alexandra Udženija, která má na starost sociální věci, bydlení a zdravotnictví.

Od začátku prosince 2023 do konce března 2024 bylo uskutečněno přes 45 000 noclehů. Z hlediska počtu noclehů byly nejvytíženějšími noclehárna na lodi Hermes, která funguje celoročně, ale v období ZHO je stěžejním zařízením (poskytla bezmála 13 000 noclehů). Klíčovou součástí byly zařízení 24/7, a to Kloubovy domy a Troja, které byly koncipované pro soběstačné klienty, včetně těch na invalidních vozících. V zařízení Kloubovy domy působila i pečovatelská služba, takže se do něj dostaly i osoby, které jsou v soběstačnosti omezeny. Za úspěch považujeme také to, že všem osobám ubytovaných v zařízeních s režimem 24/7 se buď podařilo najít následné bydlení v domovech se zvláštním režimem, azylových domech, ubytovnách a tak podobně, nebo dokázali odejít po vlastní ose.

„Zimní humanitární opatření hodnotíme jako velmi dobře zvládnuté. Zima byla mírná, kapacity na všech zařízeních zapojených do těchto opatření byly vždy dostatečné, v době odstávky lodi Hermes, z důvodu velké vody, jsme byli připraveni s náhradní kapacitou v objektu Vladimírova a dalšími záložními plány, a po celou dobu trvání zimních humanitárních opatření se nestalo, že by se někdo nedostal do tepla, pokud potřeboval a chtěl. Letos byla také poprvé smluvena spolupráce s nemocnicemi ohledně lůžek následné péče, a to s Městskou nemocnicí následné péče a Nemocnicí Na Františku. Nesoběstačné klienty jsme po domluvě a za přesně daného postupu mohli umisťovat na lůžka následné péče, kde se během pobytu osoby zdravotně stabilizovaly, naučily se používat kompenzační pomůcky, a tak celkově fungovat se svými handicapy,“ říká ředitel Centra sociálních služeb Praha Roman Béla.

Realizace ZHO by se samozřejmě neobešla bez podpory a spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou policií hl. m. Prahy, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytnou stanicí, sociálními kurátory městských částí a v neposlední řadě také s partnerskými organizacemi z oblasti sociálních služeb, jako jsou Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita, K Srdci klíč, Farní charita, Jako doma, R-Mosty a další. Všem, včetně všímavých spoluobčanů, kteří se do opatření jakkoli zapojili, mnohokrát děkujeme, neboť pouze společnými silami dokážeme pomáhat v takovém rozsahu, v jakém pomáháme!Prezentaci doplňující tiskovou konferenci si můžete prohlédnout zde.

Comments


bottom of page