Modernizace Azylového domu Skloněná

 

 ESF pol rustuParha logo

 

Název projektu:        MODERNIZACE AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ

Registrační číslo:       CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000888

Realizace:                  od 1/2019 do 8/2020

Stručná anotace:

Projekt je zaměřen na modernizaci objektu azylového domu pro muže Skloněná, kdy díky realizaci stavebních oprav interiérů dojde ke zlepšení a zefektivnění poskytované sociální služby. Záměrem projektu jsou stavební úpravy prostor bez navýšení stávající kapacity. Jedná se o komplexní provedení celé řady oprav, výměn a doplnění vnitřních interiérů dle stávajících norem. Projekt výrazně přispěje ke zvýšení standardů tohoto zařízení a přispěje ke zlepšení situace klientů našeho AD.   

 

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Holub, manažer projektů

Bc. Dagmar Bodláková, administrátor

Email: dagmat.bodlakova@cssppraha.cz

Tel.: 723 585 885

 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Specifický cíl 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení