• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům Skloněná (dále jen ADS) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.
Kapacita ADS je 44 lůžek (kapacita je snížena z důvodu probíhající rekonstrukce objektu, běžná kapacita je 58 lůžek). Sociální služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Obvyklá doba ubytování je 1 měsíc, tuto dobu lze však po každém měsíci prodloužit, pokud uživatel služby splňuje podmínky uvedené ve smlouvě. Maximální doba ubytování je celkem 6 měsíců. Služba je poskytovaná nepřetržitě, po celý rok.

Pro koho je služba určena

Cílovou skupinou ADS jsou muži bez přístřeší ve věku od 18 let, kteří:

jsou schopni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem,

 • přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, s níž spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace,
 • jsou v tíživé sociální situaci,
 • nepotřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné osoby,
 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob,
 • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití,
 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jsou schopni se dorozumět v českém jazyce nebo si zajistit tlumočení,
 • nejsou závislí na návykových látkách (vyjma nikotinu) nebo jsou schopni po dobu pobytu v ADS abstinovat.

Náplň služby

 • Zajištění podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- uživatel má možnost si připravovat stravu z vlastních potravin ve společných kuchyňkách se základním vybavením.

 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla:

- ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích,

- je zajištěna pravidelná výměna ložního prádla,

- uživatelé si mohou zapůjčit žehličku, sušák na prádlo a pomůcky pro úklid,

- uživatelé služby mohou využívat společenskou místnost s televizí, knihovnu a počítač s připojením k internetu.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Ceník poskytovaných služeb

Za jednu noc pobytu uhradí uživatel 70 Kč. Při nástupu do ADS uhradí uživatel celkem 550 Kč (200 Kč vratnou zálohu a 350 Kč na pět nocí pobytu).
Tato výše úhrady je platná pouze během aktuálně probíhající rekonstrukce ADS, běžná výše úhrady je 100 Kč za noc.
Bankovní spojení pro úhradu pobytu: 2001440138/6000, variabilní symbol = číslo smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Doplňkové služby

 • možnost využití automatické pračky (poplatek za jedno praní je 20 Kč, nezahrnuje prací prostředek)
 • možnost využití sušení prádla v sušičce (poplatek za jedno sušení je 20 Kč)

Poslání služby

Posláním ADS je pomoci mužům v překlenutí složité životní situace ohrožující jejich fungování v běžném životě. ADS poskytuje uživatelům sociální služby ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Cíle služby

 • zajištění následného bydlení
 • rozvinutí schopností uživatele stabilizovat narušené vztahy
 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce
 • zlepšení finanční situace uživatele

Zásady poskytování služby

 • dodržování základních lidských a občanských práv
 • dodržování zásad diskrétnosti a mlčenlivosti
 • přizpůsobování služby individuálním potřebám uživatele,
 • postupné vedení uživatele k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • motivování uživatele k překonávání překážek souvisejících se změnou sociálního fungování
 • podpora uživatele při nastavování životních hodnot a jejich udržování
 • poskytnutí podpory při řešení všech záležitostí souvisejících se sociálního fungováním
 • v případě nutnosti zprostředkování další odborné pomoci
 • poskytování potřebné podpory všem uživatelům – rovnost, bez diskriminace

Postup přijetí zájemců o poskytnutí služby

 • Zájemce o ubytování vyhledá svého sociálního kurátora, probačního úředníka nebo sociálního pracovníka, který ho doporučí do ADS.
 • Pokud žadatel sám zkontaktuje ADS, je mu vysvětleno, aby postupoval dle předchozího bodu.
 • Sociální kurátor, probační úředník nebo sociální pracovník domluví se sociálním pracovníkem ADS konkrétní termín jednání se zájemcem.
 • Zájemce se dostaví do ADS v předjednaném termínu a čase.
 • Je zjišťováno, zda zájemce spadá do cílové skupiny ADS.
 • Zájemce je seznámen s ubytovacím řádem a chodem ADS.
 • Se zájemcem, který se rozhodne sociální službu ADS využít, je domluven konkrétní termín nástupu, a to s ohledem na volnou ubytovací kapacitu
 • V den nástupu zájemce předloží sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu ADS doklad totožnosti a posudek lékaře o zdravotní způsobilosti, poté je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby.

 Doplňující informace:

 • V ADS je zakázáno kouření, kromě prostor k tomu určených (zejména zákaz na ubytovacích jednotkách, kuchyňkách, chodbách)

 Ke stažení:

Ubytovací řád

Posudek lékaře

Kontaktní informace:

Název pracovištěAzylový dům Skloněná (pro muže)
Adresa pracoviště: Malá Skloněná 521, 190 00 Praha 9 - MAPA
Telefon - recepce: 284825241, 774745650 - informace o ubytování
E-mail - recepce: recepce.sklonena@csspraha.cz
Vedoucí pracoviště: PhDr. Vratislav Faukner
Telefon: 284825240, 605310255
E-mail: vratislav.faukner@csspraha.cz
Sociální pracovnice: Bc. Pavla Šiková
Telefon: 266316400, 773666786
E-mail: pavla.sikova@csspraha.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Pavla Stoklasová
Telefon: 296150685, 730580749
E-mail: pavla.stoklasova@csspraha.cz

Provozní hodiny  

Pohovory se zájemci dle předchozí telefonické objednávky prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka v časech:
Pondělí - pátek 8:00 - 15:30 hodin (12:00 - 12:30 hodin - polední přestávka), ve středu do 18.00 hodin po předchozí telefonické domluvě

Dopravní spojení - MHD:

 • ze stanice metra "B" Vysočanská busem č.136 na zastávku Skloněná,
 • ze stanice metra "A" Flora busem č.136 na zastávku Skloněná.