• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům Skloněná (dále jen ADS) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.
Kapacita ADS je 58 lůžek. Sociální služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Maximální doba pobytu uživatele je 1 rok. Služba je poskytovaná nepřetržitě, po celý rok.

Pro koho je služba určena a podmínky k přijetí zájemců o ubytování do AD

Cílovou skupinou ADS jsou muži bez přístřeší ve věku od 18 let, kteří

 • mají občanství EU, přednostně ČR
 • jsou hlášení k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy
 • jsou schopní se dorozumět v českém jazyce
 • jsou schopní prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, případně náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem
 • jsou soběstační při běžné sebeobsluze
 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob
 • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • mají dostatek prostředků pro hrazení poplatků za služby 

Poslání služby

Posláním ADS je pomoci mužům v překlenutí složité životní situace ohrožující jejich fungování v běžném životě. ADS poskytuje uživatelům sociální služby ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Cíle služby 

 • zajištění následného bydlení
 • rozvinutí schopností uživatele stabilizovat narušené vztahy
 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce
 • zlepšení finanční situace uživatele

Zásady poskytování služby

 • dodržování základních lidských a občanských práv
 • dodržování zásad diskrétnosti a mlčenlivosti
 • přizpůsobování služby individuálním potřebám uživatele
 • postupné vedení uživatele k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • motivování uživatele k překonávání překážek souvisejících se změnou sociálního fungování
 • podpora uživatele při nastavování životních hodnot a jejich udržování
 • poskytnutí podpory při řešení všech záležitostí souvisejících se sociálního fungováním
 • v případě nutnosti zprostředkování další odborné pomoci
 • poskytování potřebné podpory všem uživatelům – rovnost, bez diskriminace

Náplň služby 

 • Zajištění podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Uživatel má možnost si připravovat stravu z vlastních potravin ve společných kuchyňkách se základním vybavením.
 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích, je zajištěna pravidelná výměna ložního prádla, uživatelé si mohou zapůjčit žehličku, sušák na prádlo a pomůcky pro úklid, uživatelé služby mohou využívat společenskou místnost s televizí, knihovnu a počítač s připojením k internetu.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Postup přijetí zájemců o poskytnutí služby

 • Zájemce kontaktuje zařízení osobně nebo telefonicky a domluví si termín schůzky se sociálním pracovníkem
 • Zájemce se dostaví do ADS v předjednaném termínu a čase
 • Během vstupního pohovoru jsou zjišťovány potřeby zájemce a je zjišťováno, zda zájemce spadá do cílové skupiny ADS
 • Zájemce je seznámen s ubytovacím řádem a chodem ADS
 • Pokud zájemce splňuje podmínky pro přijetí do služby a souhlasí, je zařazen do pořadníků čekatelů. Pořadí čekatelů je určováno dle bodových kritérii a vážnosti situace zájemce o službu.
 • V případě volného místa, je zájemce kontaktován, převážně telefonicky a je domluven termín nástupu do služby
 • V den nástupu zájemce předloží sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu ADS doklad totožnosti a posudek lékaře o zdravotní způsobilosti, poté je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby

Odmítnutí zájemce o sociální službu

 • AD Skloněná neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby)
 • kapacita zařízení je naplněna (zařazen do pořadníku čekatelů)
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
 • v době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Ceník poskytovaných služeb

Cena za noc pobytu činí 100,- Kč

 • 1x praní / 20,- Kč
 • 1x sušení prádla v sušičce / 20,- Kč
 • 1x revize elektrospotřebičů /29,- Kč

 

Ke stažení

Ubytovací řád

Posudek lékaře

 

Název pracovištěAzylový dům Skloněná (pro muže)
Adresa Malá Skloněná 521, Praha 9 - Vysočany, 149 00
Vedoucí azylového domu Bc. Zuzana Kapusňáková

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Provozní hodiny  

Pohovory se zájemci dle předchozí telefonické objednávky prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka v časech
Pondělí - pátek 8:00 - 15:30 hodin (12:00 - 12:30 hodin - polední přestávka), ve středu do 18.00 hodin po předchozí telefonické domluvě

Dopravní spojení - MHD

 • ze stanice metra "B" Vysočanská busem č.136 na zastávku Skloněná,
 • ze stanice metra "A" Flora busem č.136 na zastávku Skloněná.