• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům Skloněná (dále jen ADS) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.
Kapacita ADS je 58 lůžek. Sociální služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Obvyklá doba ubytování je 1 měsíc, tuto dobu lze však po každém měsíci prodloužit, pokud uživatel služby splňuje podmínky uvedené ve smlouvě. Maximální doba ubytování je celkem 6 měsíců. Služba je poskytovaná nepřetržitě, po celý rok.

Pro koho je služba určena

Cílovou skupinou ADS jsou muži bez přístřeší ve věku od 18 let, kteří

jsou schopni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem

 • přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, s níž spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace
 • jsou v tíživé sociální situaci
 • nepotřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné osoby
 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob
 • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • jsou schopni se dorozumět v českém jazyce nebo si zajistit tlumočení
 • nejsou závislí na návykových látkách (vyjma nikotinu) nebo jsou schopni po dobu pobytu v ADS abstinovat

Náplň služby

 • Zajištění podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Uživatel má možnost si připravovat stravu z vlastních potravin ve společných kuchyňkách se základním vybavením.
 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích, je zajištěna pravidelná výměna ložního prádla, uživatelé si mohou zapůjčit žehličku, sušák na prádlo a pomůcky pro úklid, uživatelé služby mohou využívat společenskou místnost s televizí, knihovnu a počítač s připojením k internetu.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ceník poskytovaných služeb

Za jednu noc pobytu uhradí uživatel 100 Kč. Při nástupu do ADS uhradí uživatel celkem 700 Kč (200 Kč vratnou zálohu a 500 Kč na pět nocí pobytu).
Bankovní spojení pro úhradu pobytu: 2001440138/6000, variabilní symbol = číslo smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Doplňkové služby

 • možnost využití automatické pračky (poplatek za jedno praní je 20 Kč, nezahrnuje prací prostředek)
 • možnost využití sušení prádla v sušičce (poplatek za jedno sušení je 20 Kč)

Poslání služby

Posláním ADS je pomoci mužům v překlenutí složité životní situace ohrožující jejich fungování v běžném životě. ADS poskytuje uživatelům sociální služby ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Cíle služby

 • zajištění následného bydlení
 • rozvinutí schopností uživatele stabilizovat narušené vztahy
 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce
 • zlepšení finanční situace uživatele

Zásady poskytování služby

 • dodržování základních lidských a občanských práv
 • dodržování zásad diskrétnosti a mlčenlivosti
 • přizpůsobování služby individuálním potřebám uživatele
 • postupné vedení uživatele k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • motivování uživatele k překonávání překážek souvisejících se změnou sociálního fungování
 • podpora uživatele při nastavování životních hodnot a jejich udržování
 • poskytnutí podpory při řešení všech záležitostí souvisejících se sociálního fungováním
 • v případě nutnosti zprostředkování další odborné pomoci
 • poskytování potřebné podpory všem uživatelům – rovnost, bez diskriminace

Postup přijetí zájemců o poskytnutí služby

 • Zájemce o ubytování vyhledá svého sociálního kurátora, probačního úředníka nebo sociálního pracovníka, který ho doporučí do ADS
 • Pokud žadatel sám zkontaktuje ADS, je mu vysvětleno, aby postupoval dle předchozího bodu
 • Sociální kurátor, probační úředník nebo sociální pracovník domluví se sociálním pracovníkem ADS konkrétní termín jednání se zájemcem
 • Zájemce se dostaví do ADS v předjednaném termínu a čase
 • Je zjišťováno, zda zájemce spadá do cílové skupiny ADS
 • Zájemce je seznámen s ubytovacím řádem a chodem ADS
 • Se zájemcem, který se rozhodne sociální službu ADS využít, je domluven konkrétní termín nástupu, a to s ohledem na volnou ubytovací kapacitu
 • V den nástupu zájemce předloží sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu ADS doklad totožnosti a posudek lékaře o zdravotní způsobilosti, poté je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby

Doplňující informace

 • V ADS je zakázáno kouření, kromě prostor k tomu určených (zejména zákaz na ubytovacích jednotkách, kuchyňkách, chodbách)

Ke stažení

Ubytovací řád

Posudek lékaře

 

Název pracovištěAzylový dům Skloněná (pro muže)
Adresa Malá Skloněná 521, 190 00 - Praha 9 - MAPA
Vedoucí Bc. Pavla Šiková

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Provozní hodiny  

Pohovory se zájemci dle předchozí telefonické objednávky prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka v časech
Pondělí - pátek 8:00 - 15:30 hodin (12:00 - 12:30 hodin - polední přestávka), ve středu do 18.00 hodin po předchozí telefonické domluvě

Dopravní spojení - MHD

 • ze stanice metra "B" Vysočanská busem č.136 na zastávku Skloněná,
 • ze stanice metra "A" Flora busem č.136 na zastávku Skloněná.