• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům Michle (pro muže)

Azylový dům Michle (pro muže)

Azylový dům pro muže Michle (dále jen AD Michle) poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v souladu s § 57 jako azylový dům pro muže.

Obecné informace:

Posláním AD Michle je pomoci mužům bez přístřeší a mužům opouštějícím výkon trestu překonat obtížnou životní situaci, začít žít běžným způsobem života a opětovně se začlenit do společnosti.

Specifikace poskytované sociální služby:

 

Služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně. Maximální doba pobytu uživatele je 1 rok. Celková kapacita AD Michle je 25 lůžek. V zařízení je k dispozici 15 ubytovacích jednotek. Jedná se o 11 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojů. Uživatelé zařazeni v programu REDITUM (program pro uživatele podmíněně propuštěné z výkonu trestu) jsou ubytováni výhradně v jednolůžkových pokojích.
Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky jsou v AD Michle poskytovány tyto základní činnosti:

 •  vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy,
 •  poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

 Cilová skupina:

Cílovou skupinou Azylového domu Michle (dále jen AD Michle) jsou muži ve věku od 18 do 80 let,
konkrétně:

 • osoby bez přístřeší, které přicházejí z jiného azylového domu nebo podobného pobytového zařízení a mají kladné doporučení k přijetí,
 • nebo pachatelé trestné činnosti podmíněně propuštění z výkonu trestu, kteří nemají možnost zajistit si běžné bydlení a přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace.

Podmínky k přijetí zájemců o ubytování do AD:

Služba je určena pouze osobám, které:

 •  mají občanství EU, přednostně ČR,
 •  jsou hlášeny k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy,
 •  jsou schopny se dorozumět v českém jazyce,
 •  přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace,
 •  jsou schopny prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, případně náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem,
 •  jsou soběstačné při běžné sebeobsluze,
 •  netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob,
 •  netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití,
 •  nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,
 •  nejsou závislé na návykových látkách,
 •  mají dostatek prostředků pro hrazení poplatků za služby.

 

 

Postup přijetí zájemců o ubytování do AD:

Zájemce postupuje následovně:

 •  Zájemce o službu může o poskytnutí služby žádat pouze prostřednictvím svého sociálního kurátora, probačního úředníka nebo sociálního pracovníka, který domluví se sociálním pracovníkem AD Michle konkrétní termín jednání se zájemcem o službu.
 •  Zájemce se dostaví do AD Michle, kde absolvuje vstupní pohovor. Zároveň s ním sociální pracovník sepíše „Záznam z jednání se zájemcem o sociální službu“. Je ověřeno, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Zájemce je seznámen s platným ubytovacím řádem AD Michle a sociální pracovník jej podrobně informuje o chodu zařízení.
 •  Pokud se zájemce rozhodne sociální službu AD Michle využít, je s ním domluven závazný termín nástupu a to s ohledem na volnou ubytovací kapacitu. Pokud není momentálně volná kapacita, je zájemce zařazen do pořadníku.
 •  V den nástupu je zájemce povinen sociálnímu pracovníkovi předložit platný doklad totožnosti a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Následně je se zájemce podepsána smlouva o poskytnutí služby. Zájemce svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s ubytovacím řádem a obdrží jeho kopii. Po vyplnění vstupního dotazníku, uhradí poplatek za ubytování ve výši 500,- Kč (5 nocí) a složí vratnou zálohu (200,- Kč) na krytí případných škod, které při svém pobytu způsobí. Zájemce obdrží klíč od ubytovací jednotky, je mu zapůjčeno ložní prádlo a základní potřeby pro stolování. Tímto okamžikem se zájemce stává uživatelem sociální služby a pracovník recepce jej uvede na přidělenou ubytovací jednotku.

 

Smlouvu o poskytnutí služeb nelze uzavřít pokud:

 •  AD Michle neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby),
 •  kapacita zařízení je naplněna,
 •  zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 •  v době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ceník poskytovaných služeb

Cena za noc pobytu činí 100,- Kč.

 • Při svém nástupu uživatel uhradí částku 700,- Kč (500,- Kč / 5 nocí + 200,- Kč vratná záloha).
 • 1x praní / 20,- Kč
 • 1x sušení prádla v sušičce / 20,- Kč

 

bankovní spojení - úhrada pobytu: 2001440138/6000 (variabilní symbol: číslo Smlouvy o poskytnutí sociální služby).

Kontaktní informace:

Název pracovištěCentrum sociálních služeb Praha - Azylový dům Michle
Adresa pracoviště: Chodovská 3137/6 141 00 Praha 4 MAPA
Kontaktní telefon: 734280424
Kontaktní E-mail na pracoviště: recepce.michle@csspraha.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Soukalová
Kontaktní telefon: 734795474
E-mail na vedoucího pracoviště: lenka.soukalova@csspraha.cz
Sociální pracovnice:  Bc. Michaela Gaľo
Telefon:  730540177
E-mail: michaela.galo@csspraha.cz

Provozní hodiny  

Pohovory se zájemci dle předchozí telefonické objednávky prostřednictvím sociálního kurátora
nebo sociálního pracovníka v časech:
Pondělí - pátek od 8:00 do 15,30 hod
(polední přestávka od 12:30 do13:00 hod)

Dopravní spojení

 • ze stanice metra "A" Flora busem 136 na zastávku Teplárna Michle
 • ze stanice metra "A" Želivského busem 213 na zastávku Teplárna Michle
 • ze stanice metra "A" Florenc busem 135 na zastávku Teplárna Michle
 • tramvají 14, 11 na zastávku Teplárna Michle