• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům Michle (pro muže)

Azylový dům Michle (pro muže)

Azylový dům pro muže Michle (dále jen AD Michle) poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v souladu s § 57 jako azylový dům pro muže.

Obecné informace

Posláním AD Michle je pomoci mužům bez přístřeší a mužům opouštějícím výkon trestu překonat obtížnou životní situaci, začít žít běžným způsobem života a opětovně se začlenit do společnosti.

Specifikace poskytované sociální služby

Služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně. Maximální doba pobytu uživatele je 1 rok. Celková kapacita AD Michle je 25 lůžek. V zařízení je k dispozici 15 ubytovacích jednotek. Jedná se o 11 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojů. Uživatelé zařazeni v programu REDITUM (program pro uživatele podmíněně propuštěné z výkonu trestu) jsou ubytováni výhradně v jednolůžkových pokojích.

Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky jsou v AD Michle poskytovány tyto základní činnosti

 •  vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy
 •  poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

 

Cilová skupina

Cílovou skupinou Azylového domu Michle (dále jen AD Michle) jsou muži ve věku od 18 do 80 let

 • osoby bez přístřeší, které přicházejí z jiného azylového domu nebo podobného pobytového zařízení a mají kladné doporučení k přijetí
 • nebo pachatelé trestné činnosti podmíněně propuštění z výkonu trestu, kteří nemají možnost zajistit si běžné bydlení a přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace

Podmínky k přijetí zájemců o ubytování do AD

Služba je určena pouze osobám, které

 • mají občanství EU, přednostně ČR
 • jsou hlášeny k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy
 • jsou schopny se dorozumět v českém jazyce
 • přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace
 • jsou schopny prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, případně náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem
 • jsou soběstačné při běžné sebeobsluze
 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob
 • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou závislé na návykových látkách
 • mají dostatek prostředků pro hrazení poplatků za služby 

Postup přijetí zájemců o ubytování do AD

Zájemce postupuje následovně

 • Zájemce o službu může o poskytnutí služby žádat pouze prostřednictvím svého sociálního kurátora, probačního úředníka nebo sociálního pracovníka, který domluví se sociálním pracovníkem AD Michle konkrétní termín jednání se zájemcem o službu
 • Zájemce se dostaví do AD Michle, kde absolvuje vstupní pohovor. Zároveň s ním sociální pracovník sepíše „Záznam z jednání se zájemcem o sociální službu“. Je ověřeno, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Zájemce je seznámen s platným ubytovacím řádem AD Michle a sociální pracovník jej podrobně informuje o chodu zařízení
 • Pokud se zájemce rozhodne sociální službu AD Michle využít, je s ním domluven závazný termín nástupu a to s ohledem na volnou ubytovací kapacitu. Pokud není momentálně volná kapacita, je zájemce zařazen do pořadníku
 • V den nástupu je zájemce povinen sociálnímu pracovníkovi předložit platný doklad totožnosti a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Následně je se zájemce podepsána smlouva o poskytnutí služby. Zájemce svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s ubytovacím řádem a obdrží jeho kopii. Po vyplnění vstupního dotazníku, uhradí poplatek za ubytování ve výši 500,- Kč (5 nocí) a složí vratnou zálohu (200,- Kč) na krytí případných škod, které při svém pobytu způsobí. Zájemce obdrží klíč od ubytovací jednotky, je mu zapůjčeno ložní prádlo a základní potřeby pro stolování. Tímto okamžikem se zájemce stává uživatelem sociální služby a pracovník recepce jej uvede na přidělenou ubytovací jednotku

Smlouvu o poskytnutí služeb nelze uzavřít pokud

 • AD Michle neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby)
 • kapacita zařízení je naplněna
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
 • v době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Ceník poskytovaných služeb

Cena za noc pobytu činí 100,- Kč

 • Při svém nástupu uživatel uhradí částku 700,- Kč (500,- Kč / 5 nocí + 200,- Kč vratná záloha)
 • 1x praní / 20,- Kč
 • 1x sušení prádla v sušičce / 20,- Kč

 

Bankovní spojení - úhrada pobytu: 2001440138/6000 (variabilní symbol: číslo Smlouvy o poskytnutí sociální služby).

 

Název pracovištěAzylový dům Michle
Adresa Chodovská 3137/6 141 00 - Praha 4 - MAPA
Vedoucí Magdalena Melušová, DiS.

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Provozní hodiny  

Pohovory se zájemci dle předchozí telefonické objednávky prostřednictvím sociálního kurátora  nebo sociálního pracovníka v časech
Pondělí - pátek od 8:00 do 15,30 hod (polední přestávka od 12:30 do13:00 hod)

Dopravní spojení

 • ze stanice metra "A" Flora busem 136 na zastávku Teplárna Michle
 • ze stanice metra "A" Želivského busem 213 na zastávku Teplárna Michle
 • ze stanice metra "A" Florenc busem 135 na zastávku Teplárna Michle
 • tramvají 14, 11 na zastávku Teplárna Michle