DĚTSKÁ SKUPINA BONA

 

 EUPraha

 

Název projektu:        DĚTSKÁ SKUPINA BONA

Registrační číslo:       CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000098

Realizace:                  od 12/2016 do 9/2017

Stručná anotace:

Předmětem projektu je zřízení dětské skupiny Bona (dále jen „dětská skupina“) za účelem poskytování služby nerodičovské předškolní péče v denním režimu, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o formu hlídání a péče o děti od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky, tj. do 6 let věku.

 

Provoz tohoto zařízení alternativní péče s celodenním provozem zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti nezařazené do rejstříku škola školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

Otevřena bude jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 let věku v režimu celodenního hlídání a péče. V souladu se zákonem o dětské skupině bude nastavena péče o děti takovým způsobem, aby bylo možné členit děti dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

 

Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době. CSSP klade důraz na malé skupiny dětí s individuálním přístupem a flexibilitu vůči rodičům, aby služba byla svými podmínkami přizpůsobena skutečným potřebám rodičů.

Umístěním objektu žadatele v centru lokality sídliště Černý Most (Šromova 862, Praha 9) bude Dětská skupina BONA tvořit zázemí pro vznik malé heterogenní skupiny dětí, která bude optimálně rozvíjet a respektovat jejich individuální potřeby.

Kontaktní osoba:

Karolína Miháliková, koordinátorka projektu

Email: carolmihalikova@gmail.com

Tel.: 737 129 048

 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let