• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům Skloněná (pro muže)

Azylový dům pro muže Centra sociálních služeb Praha (dále jen AD) poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle §57 jako azylový dům pro muže.

Obecné informace:

Posláním Azylového domu Skloněná je pomoci mužům v překlenutí složité životní situace ohrožující jejich fungování v běžném životě.
Azylový dům poskytuje uživatelům sociální služby ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování, pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Sociální služba se poskytuje maximálně na 6 měsíců. Služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok, 24 hodin denně.

Specifikace poskytované sociální služby:

 • sociálně-právní poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí,
 • ubytování na dobu určitou na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby (standardní doba ubytování je 1 měsíc, tuto dobu lze však po každém měsíci prodloužit, a to obvykle na 6 měsíců za předpokladu, že klient aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci a dodržuje Ubytovací řád AD), ubytování je poskytováno v dvoulůžkových pokojích, celková kapacita je 58 lůžek
 • možnost využití zdravotní ošetřovny,
 • možnost využití odborné psychologické intervence, 
 • zprostředkování právního poradenství a další služby odborných pracovišť CSSP, případně jiných státních či neziskových organizací na území hlavního města Prahy,
 • vytvořeny podmínky pro přípravu vlastní stravy ve společných kuchyňkách,
 • vytvořeny podmínky pro osobní hygienu,
 • vytvořeny podmínky pro úklid ubytovacích jednotek,
 • pravidelná výměna ložního prádla.

Doplňkové poskytované služby:

 • možnost využití automatické pračky a sušičky na prádlo za poplatek
 • možnost využití sušáku na prádlo a žehličky zdarma 
 • možnost sledování televize ve společných TV místnostech
 • možnost využití knihovny a internetu

Fakultativní služby:

 • možnost využití automatické pračky a sušičky na prádlo za poplatek

Cílová skupina/klientela:

Cílovou skupinou Azylového domu Skloněná (dále jen ADS) jsou muži bez přístřeší ve věku od 18 let, kteří:

 • jsou občany EU, přednostně ČR,
 • jsou hlášeni k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy,
 • jsou schopni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem,
 • přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, s níž spolupracují na řešení své nepříznivé sociální nebo životní situace,
 • jsou prokazatelně osobami v hmotné nouzi,
 • nepotřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné fyzické osoby,
 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob,
 • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití,
 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jsou schopni se dorozumět v českém jazyce nebo si zajistit tlumočení,
 • nejsou závislí na návykových látkách,
 • budou schopni řádně hradit poplatky za ubytování.

 

Podmínky k přijetí zájemců o ubytování do AD:

 • jsou občany EU, přednostně ČR,
 • jsou schopni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, příp. náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem,
 • jsou hlášeni k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy,
 • přicházejí na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace s níž spolupracují na řešení své nepříznivé sociální nebo životní situace
 • jsou prokazatelně osobami v hmotné nouzi
 • nepotřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné fyzické osoby,
 • netrpí infekčním onemocněním (na vyžádání doloží lékařskou zprávou),
 • netrpí duševním onemocněním nebo psychickou poruchou, která by vyžadovala pobyt ve zdravotnickém zařízení,
 • jsou schopni při uzavírání Smlouvy o poskytnutí sociální služby složit vratnou zálohu ve výši 200,- Kč a současně předem uhradit prvních 5 nocí pobytu částkou ve výši 500,- Kč,
 • budou schopni řádně hradit poplatky za ubytování.

Postup přijetí zájemců o ubytování do AD:

 • zájemce o ubytování vyhledá svého sociálního kurátora, probačního úředníka nebo sociálního pracovníka který ho doporučí do ADS,
 • pokud žadatel sám zkontaktuje ADS, je mu vysvětleno, aby postupoval dle bodu č. 1
 • sociální kurátor, probační úředník nebo sociální pracovník domluví se sociálním pracovníkem ADS konkrétní termín jednání se zájemcem, je seznámen s UŘ a chodem ADS
 • zájemce se dostaví do ADS v předjednaném termínu/čase,
 • je zjišťováno, zda zájemce spadá do cílové skupiny ADS,
 • se zájemcem, který se rozhodne sociální službu ADS využít, je domluven konkrétní termín nástupu, a to s ohledem na volnou ubytovací kapacitu,
 • v den nástupu zájemce předloží sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu ADS doklad totožnosti a potvrzení o zdravotní způsobilosti, poté jsou podepsány: Smlouva o poskytnutí sociální služby a UŘ ADS,
 • Smlouva o poskytnutí sociální služby a UŘ ADS jsou vyhotoveny ve dvou originálech, přičemž uživatel obdrží po jednom.

Doplňující informace:

 • V ADS je zakázáno kouření, kromě prostor k tomu určených (zejména zákaz na ubytovacích jednotkách, kuchyňkách, chodbách).

 

Ke stažení:

Ubytovací řád

Posudek

Ceník poskytovaných služeb

 • noc /100,- Kč,
 • vratná záloha 200,- Kč,
 • pro příjem klienta do ADS je nutná minimální finanční hotovost ve výši 700,- Kč (200,- Kč vratná záloha + 5 x 100,- Kč/noc předem)
 • použití automatické pračky 20,- Kč/1 praní (nezahrnuje prací prostředek), použití sušičky na prádlo 20,- Kč/1 sušení
 • bankovní spojení - úhrada pobytu: 2001440138/6000 (variabilní symbol: číslo Smlouvy o poskytnutí sociální služby).

Oblast působnosti pracoviště dle registrace soc. služby

 • druh služby: azylový dům pro muže

Kontaktní informace:

Název pracovištěAzylový dům Skloněná (pro muže)
Adresa pracoviště: Malá Skloněná 521, 190 00 Praha 9 - MAPA
Telefon - recepce: 284825241 - informace o ubytování
E-mail - recepce: recepce.sklonena@csspraha.cz
Vedoucí pracoviště: PhDr. Vratislav Faukner
Telefon: 284825240, 605310255
E-mail: vratislav.faukner@csspraha.cz
Sociální pracovnice: Bc. Pavla Šiková
Telefon: 266316400, 773666786
E-mail: pavla.sikova@csspraha.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Pavla Stoklasová
Telefon: 296150685, 730580749
E-mail: pavla.stoklasova@csspraha.cz

Provozní hodiny  

Pohovory se zájemci dle předchozí telefonické objednávky prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka v časech:
Pondělí - pátek 8:00 - 15:30 hodin (12:00 - 12:30 hodin - polední přestávka), ve středu do 18.00 hodin po předchozí telefonické domluvě

Dopravní spojení - MHD:

 • ze stanice metra "B" Vysočanská busem č.136 na zastávku Skloněná,
 • ze stanice metra "A" Flora busem č.136 na zastávku Skloněná.