Azylový dům pro ženy

Azylový dům pro ženy (dále jen AD) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.

AD poskytuje pobytovou službu na adrese Šromova 862/3, Praha 14.

Poslání služby

Posláním azylového domu je poskytnout dočasné ubytování a podporu ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Poskytovaná sociální služba vychází z individuálních potřeb uživatelek a motivuje je k tomu, aby aktivně řešily svou nepříznivou sociální situaci.

Cíle služby

 • dosažení stabilního finančního příjmu uživatelek
 •  odchod uživatelek do návazného bydlení
 •  rozvinutí schopností uživatelek směřujících k samostatnému řešení životních situací
 • zlepšení případných narušených společenských vztahů uživatelek
 • zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu
 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce

 

Zásady služby

 • dodržování základních lidských a občanských práv
 • dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti
 • individuální přístup
 • citlivý přístup k uživatelkám
 • rovný přístup k uživatelkám
 • podpora samostatnosti uživatelek
 • budování nezávislosti uživatelek na službě
 • zajištění podpůrného a bezpečného prostředí
 • týmová spolupráce

 

Specifikace poskytované sociální služby

AD poskytuje pobytovou službu, která vytváří systém pomoci osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služby, které jsou v AD poskytovány (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle §57):
 • zajištění podmínek pro přípravu stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Ubytování je poskytováno na dobu určitou, standardní doba ubytování je 1 měsíc, tuto dobu lze však prodloužit a to obvykle na 6 měsíců za předpokladu, že uživatelka aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci.
V azylovém domě je možnost využít přístupu na počítač ve společenské místnosti, kde je zároveň i možnost sledování TV.

Komu je služba určena?

 • ženy starší 18-ti let
 • ženy, které jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Podmínky pro přijetí do AD, které musí zájemkyně splňovat:

 • občanství EU, přednostně ČR,
 • je schopna se dorozumět i porozumět slovu v českém jazyce,
 • přichází na základě doporučení sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracuje na řešení své nepříznivé sociální nebo životní situace,
 • je schopna prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, příp. náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem,
 • je soběstačná při běžné sebeobsluze,
 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi,
 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob,
 • nepotřebuje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení,
 • není závislá na návykových látkách,
 • má dostatek prostředků pro hrazení poplatků za služby.

Postup přijetí do AD:

Jednání se zájemkyní o službu probíhá osobně v prostorách AD, pokud není domluveno předem jinak. Nejčastěji je schůzka domluvena sociálním kurátorem či pracovníkem jiné spolupracující organizace.
 
Osobní jednání má formu rozhovoru. Při jednání se zájemkyní o službu je zjišťováno, zda patří do cílové skupiny, jsou poskytnuty základní informace o chodu AD.
 • V případě splnění podmínek a volné kapacity je toto bezprostředně řešeno v týmu sociálních pracovníků a se zájemkyní je domlouván nástup.
 • V případě obsazené kapacity je žádost projednána a schválena na pravidelné poradě sociálních pracovníků a žádost je zařazena do pořadníku. Zájemkyně se pravidelně každých 14 dní informuje na stav své žádosti. Při uvolnění kapacity sociální pracovník zájemkyni kontaktuje.  
O nástupu do služby je rozhodováno především podle data vstupu zájemkyně do pořadníku a dále na základě individuálního posouzení situace dané zájemkyně.
Před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby zájemkyně doloží aktuální lékařskou zprávu o bezinfekčnosti a doklad o totožnosti, zaplatí minimální poplatek za poskytované služby.

Ceník poskytovaných služeb:

 • vratná záloha 200,-Kč,
 • ubytování 100,-Kč/den,
 • při nástupu se hradí 200 Kč vratná záloha + poplatek za službu v min. výši 500 Kč
 • použití automatické pračky 20,-Kč/1 praní (nezahrnuje prací prostředek).

Oblast působnosti pracoviště dle registrace sociální služby:

 • druh služby: azylový dům pro ženy,
 • kapacita: 14 lůžek

Kontaktní informace:

Název pracovištěAzylový dům pro ženy
Adresa pracoviště: Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 MAPA
Vedoucí pracoviště:
Martina Majerová, DiS.
Telefon na vedoucího pracoviště: 604390861
E-mail na vedoucího pracoviště: martina.majerova@csspraha.cz
Sociální pracovnice:
Kateřina Zengerová, DiS.
Telefon na sociální pracovnici: 731056738
E-mail na sociální pracovnici: katerina.zengerova@csspraha.cz
Kontaktní telefon - pevná linka: 296182063

Provozní hodiny

Příjem uživatelek dle předchozí telefonické domluvy prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka v časech:
Pondělí - pátek 9:00 - 15:00 hodin (12:00 - 12:30 hodin - polední přestávka)

Dopravní spojení - MHD:

ze stanice metra „B“ Rajská zahrada 10 minut pěšky dle ukazatelů na Azylový dům Šromova