• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.

Cílová skupina

ADOS je určen osobám bez přístřeší (mužům i ženám) starším 18 let se zhoršeným či nepříznivým zdravotním stavem.

Službu mohou využít pouze osoby, které:

 • mají občanství EU, přednostně ČR
 • jsou hlášeny k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území Prahy
 • jsou schopny se dorozumět v českém jazyce
 • přicházejí na základě doporučení ošetřujícího lékaře (z nemocnice, praktického lékaře nebo odborného lékaře) nebo sociálního kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace
 • jsou schopny prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, případně náhradním dokladem totožnosti nebo ztotožněním policií ČR
 • jsou soběstačné při běžné sebeobsluze
 • netrpí akutním infekčním onemocněním vážně ohrožující zdraví ostatních osob
 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi
 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • jsou schopné po dobu pobytu v ADOS abstinovat od alkoholu a omamných látek

Specifikace poskytované sociální služby

Celková kapacita ADOS je 26 lůžek, jeden pokoj je bezbariérový. 

Služba je poskytovaná nepřetržitě, po celý rok, 24 hodin denně. 

Smlouva o poskytnutí služby je uzavírána na dobu určitou, maximální doba pobytu uživatele jsou 3 týdny.

Náplň služby:

 • zajištění pravidelné stravy odpovídající zdravotnímu stavu uživatele a zásadám racionální výživy (strava je uživatelům podávána 4x denně)
 • poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, výměna ložního prádla, vyprání osobního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek),
 • zajištění základní hygienicko-ošetřovatelské péče dle zdravotního stavu uživatele.

Ošetřovatelskou činnost provádějí zkušené zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách. Během pobytu v ADOS uživatelé úzce spolupracují se sociální pracovnicí ADOS na řešení své nepříznivé sociální situace

Po dobu pobytu není tolerován alkohol ani návykové látky.

Poslání služby

Posláním ADOS je nahradit osobám bez přístřeší s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího léčení, a to prostřednictvím poskytnutí základní ošetřovatelské péče a ubytování na přechodnou dobu, a pomoci jim se začleněním do společnosti.

Cíle služby

 • zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu
 • zajištění finančních prostředků
 • vyřízení základních dokladů
 • zprostředkování dalších služeb
 • zajištění následného bydlení

Zásady ADOS

 • důraz na dodržování a ochranu práv uživatele
 •  individuální přístup k uživateli
 • respektování vlastní volby uživatele
 • podpora uživatele k samostatnosti
 • odbornost poskytované služby
 • týmová spolupráce

Ceník poskytovaných služeb

 • veškeré služby ADOS jsou poskytované zdarma

Postup přijetí do ADOS

Pobyt klienta v ADOS je možný pouze po předchozí domluvě s pracovníky ADOS. Domluvit osobní jednání se zájemcem o pobyt v ADOS je možné telefonicky
na tel. 734 182 686
pondělí - neděle (včetně svátků)
8:00 - 20:00 hodin
Termín jednání se zájemcem domlouvá kurátor, sociální pracovník, zaměstnanec jiného sociálního zařízení či nemocnice apod.
Bez předchozí dohody o termínu jednání se zájemcem o sociální službu není zájemce do ADOS přijat.

 

Kontaktní informace:

Název pracoviště Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS
Adresa pracoviště: Šromova 861/1, Praha 14 - Černý Most, 198 00
Vedoucí zařízení:
Jana Reichlová
Tel.: 604695223
jana.reichlova@csspraha.cz
Sociální pracovnice:

Kateřina Bavorová
Tel.: 734182687
katerina.bavorova@csspraha.cz